Anglès: Atenció al públic

Perfil de l’estudiant

Graduat escolar
Nivell A2 d'anglès

Experiència

Es requereix experiència professional com a Secretari/a o Telefonista/Recepcionista d'Oficina, i / o haver superat el curs d'ocupació d'alguna de les dues ocupacions citades

Objectius generals

Expressió i interacció oral:
   •  Rebre i acollir al client, fent presentacions senzilles preparades sobre temes concrets explicant els punts importants amb precisió.
   •  Identificar les necessitats o interessos relacionats amb el client, respectant les convencions socials.
   •  Respondre a les necessitats del client, justificant retards i oferint alternatives.
   •  Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes.

Comprensió oral:
   •  Comprendre els missatges generals, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes relacionats, en converses cara a cara.
   •  Identificar les necessitats o interessos relacionats amb el client en els missatges rebuts.
   •  Atendre telefònicament textos orals emesos pels clients, comprenent l’essencial.
   •  Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes donant informació determinada.

Comprensió lectora
   •  Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes relacionats, i identificar-ne la intenció comunicativa, en fullets, catàlegs, etc.
   •  Traduir i resumir els missatges rebuts

Expressió i interacció escrita:
   •  Escriure textos curts sobre fets i concrets.
   •  Transcriure notes i missatges presos de trucades telefòniques.
   •  Escriure missatges sobre temes concrets als clients, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.

Objectius específics

Desenvolupar de forma correcta i fluida les situacions d'atenció al client en llengua anglesa.

Resoldre de forma correcta i fluida les situacions d'atenció al client en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió oral i escrita, i expressió oral generats per aquesta activitat.

Contingut

5781

Morfologia
- Articles definits i indefinits
- Nom: gènere i nombre; genitiu saxó
- Adjectius
- Pronoms
- Verbs
- Adverbis
- Preposicions
- Conjuncions
Sintaxi
- Frases adverbials i preposicionals
- Verbs seguits d'infinitiu
- Verbs seguits de gerundi
- veu passiva
- Estil indirecte
- Oracions:
Fonètica
- Èmfasi en la comprensió oral
- Pronunciació clara i correcta
Expressions i lèxic d'atenció al públic
- Expressions de cortesia i agraïment
- Informar, proposar
- Frases de benvinguda i comiat
- Frases de dubte i disculpa
- Phrasal verbs
- Dies de la setmana. Mesos de l'any. Dates. Hora. Horaris d'espectacles, menjars, conferències,
- Sortides i arribades de mitjans de transports, preus, mesures.
Girs comercials
Expressions idiomàtiques en general

Prevenció de riscos

Valoració


Estudiants formats

60

Comparteix