Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Agricultura

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que cal tenir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació

Objectius generals

Aplicar o manipular, com a personal auxiliar, productes fitosanitaris d'ús professional segons la normativa vigent

Objectius específics

   •  Identificar i preparar mitjans per a la gestió de plagues
   •  Identificació de la perillositat dels productes fitosanitaris i aplicació de mesures per reduir-la
   •  Aplicar els productes fitosanitaris de manera segura i no perjudicial ni per a aplicador ni per a consumidors

Contingut

10907

 Mòdul 1: Identificació i preparació de mitjans per a la gestió de plagues. 10h
Classificació i descripció de les plagues dels cultius (malalties i males herbes)
   •  Classificació i descripció
Classificació i descripció dels productes fitosanitaris
   •  Tipus de productes
   •  Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: Classificació i etiquetatge, pictogrames, paraules d'advertència, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacions per a l'usuari
   •  Anàlisi de casos pràctics
Identificació de riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient
   •  Mesures per reduir aquests riscos, incloent-hi mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals
   •  Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna i protecció i mesures especials establertes a la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE)
   •  Eliminació d'envasos buits

 Mòdul 2: Perillositat i mesures per a la reducció. 5h
Identificació de la perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
   •  Riscos per al consumidor per residus de productes fitosanitaris i manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals
   •  Concepte de seguretat alimentària
   •  Riscos per a la població en general i riscos per a l'aplicador (intoxicacions i altres efectes sobre la salut)
   •  Pràctiques de primers auxilis
   •  Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o la sospita que hi pugui haver
Aplicació de mesures per reduir els riscos sobre la salut
   •  Nivells d'exposició de l'operari i possibles riscos derivats de realitzar barreges de productes i mesures preventives i de protecció de l'aplicador
   •  Equips de protecció individual (EPI)
   •  Pràctiques d'identificació i utilització d'EPI

 Mòdul 3: Aplicar els productes fitosanitaris de manera segura i no perjudicial ni per a aplicador ni per a consumidors. 10h
Identificació i utilització d'equips de protecció individual
   •  Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris
   •  Utilització d'EPIS
Aplicació de mètodes de control de plagues, incloent els mètodes alternatius
   •  Descripció dels tractaments fitosanitaris, preparació, mescla i aplicació
Aplicació de mètodes daplicació de productes fitosanitaris
   •  Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta
Aplicació de normativa sobre prevenció de riscos laborals
   •  Equips d'aplicació, descripció i funcionament
   •  Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
   •  Exemples pràctics de tractament fitosanitari
Identificació dels productes fitosanitaris il·legals i riscos associats
   •  Infraccions, sancions i delictes
Guies de pràctiques correctes d'higiene

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament, per tant l’avaluació continua no té cap pes en la nota final de l’alumne, i aquesta està determinada per l’obtinguda en l’examen oficial: apte o no apte.

Requisits per poder participar en l’examen oficial: tenir una assistència de més del 80% del curs. Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Estudiants formats

668

Comparteix

Cursos següents