Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell Bàsic

Agricultura

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que cal tenir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació

Objectius generals

Aplicar o manipular, com a personal auxiliar, productes fitosanitaris d'ús professional segons la normativa vigent

Objectius específics

 Identificar i preparar mitjans per a la gestió de plagues
 Identificació de la perillositat dels productes fitosanitaris i aplicació de mesures per reduir-la
 Aplicar els productes fitosanitaris de manera segura i no perjudicial ni per a aplicador ni per a consumidors

Contingut

10907

Mòdul 1: Identificació i preparació de mitjans per a la gestió de plagues. 10h
   •  Classificació i descripció de les plagues dels cultius (malalties i males herbes)
-Classificació i descripció
   •  Classificació i descripció dels productes fitosanitaris
-Tipus de productes
-Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: Classificació i etiquetatge, pictogrames, paraules d'advertència, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacions per a l'usuari
-Anàlisi de casos pràctics
   •  Identificació de riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient
-Mesures per reduir aquests riscos, incloent-hi mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals
-Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna i protecció i mesures especials establertes a la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE)
-Eliminació d'envasos buits

Mòdul 2: Perillositat i mesures per a la reducció. 5h
   •  Identificació de la perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
 Riscos per al consumidor per residus de productes fitosanitaris i manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals
-Concepte de seguretat alimentària
-Riscos per a la població en general i riscos per a l'aplicador (intoxicacions i altres efectes sobre la salut)
-Pràctiques de primers auxilis
-Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o la sospita que hi pugui haver
   •  Aplicació de mesures per reduir els riscos sobre la salut
-Nivells d'exposició de l'operari i possibles riscos derivats de realitzar barreges de productes i mesures preventives i de protecció de l'aplicador
-Equips de protecció individual (EPI)
 Pràctiques d'identificació i utilització d'EPI

Mòdul 3: Aplicar els productes fitosanitaris de manera segura i no perjudicial ni per a aplicador ni per a consumidors. 10h
   •  Identificació i utilització d'equips de protecció individual
-Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris
-Utilització d'EPIS
   •  Aplicació de mètodes de control de plagues, incloent els mètodes alternatius
-Descripció dels tractaments fitosanitaris, preparació, mescla i aplicació
   •  Aplicació de mètodes daplicació de productes fitosanitaris
-Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta
   •  Aplicació de normativa sobre prevenció de riscos laborals
-Equips d'aplicació, descripció i funcionament
-Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
-Exemples pràctics de tractament fitosanitari
   •  Identificació dels productes fitosanitaris il·legals i riscos associats
-Infraccions, sancions i delictes
   •  Guies de pràctiques correctes d'higiene