Adobe Illustrator I

Adobe Illustrator I

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació

Objectius generals

Identificar les eines bàsiques de l'aplicació, així com les diferències entre digital i impressió

Objectius específics

 Descriure les variacions que hi ha entre vectors i mapes de bits per entendre les diferències entre treball digital i impressió
 Interpretar i moure's adequadament per l'entorn d'Illustrator: per panells, eines, propietats, menús i taules de treball
 Aplicar àgilment formes i vectors
 Crear elements de text i generar fitxers finals amb destinació digital o impressió

Contingut

10953

Mòdul 1: Diferenciar entre Vector i Mapa de Bits. 4h
   •  Distinció Vector Vs Bit:
 Diferenciació Vector/Mapa de Bits
 Creació de mapa de bits . Creació de vector
 Ajustaments del document
   •  Diferenciació RGB vs CMYK.
 Identificació dels modes de color
 RGB i CMYK
 Ajustaments del document

Mòdul 2: Introducció a l'espai de treball i flux d'Illustrator. 8h
   •  Utilització de l'aplicació
  La finestra de document
 Les paletes de eines, els panells i els inspectors
 Configuració de la pàgina i ajustament de document
 Navegació i desplaçament al document
 Qualitat de visualització/ Regles i quadrícules
  Utilització de les guies
   •  Creació de contingut bàsic
 Taules de treball. Capes. Objectes
   •  Gestió d'objectes, taules i capes
 Creació i gestió de taules. Creació de formes geomètriques
  Operació bàsica amb formes: color, forma, mida, contorn, modificació, entre d'altres. Gestió de formes.
 Objectes en capes. Creació Capes i Subcapes
 Exploració opcions Panells Taules
 Capes
 Dreceres de teclat I

Mòdul 3: Selecció i vectorització. 30h
   •  Creació i edició vectorial:
 Eines de selecció
 Traçats i corbes Bézier. Edició de traçats i corbes de Bézier
 Formes geomètriques
  L'eina de pinzell i llapis
  Les tisores i la fulla
  Eines segments
 Dreceres de teclat II
   •  Elaboració de vectors:
 Creació d'objectes i transformació d'objectes
   •  Gestió i manipulació d'objectes/vectors
 Desplaçament d'objectes. Rotació i simetries. Canvi d'escala i inclinació
 Modificació d'atributs de contorn i farciment
 Agrupació unir objectes. Alineació objectes. Fusió objectes. Operacions de retallada
 Duplicació i clonatge d'objectes

Mòdul 4: Creació de blocs de text i exportació. 8h
   •  Demostració de quadres de text:
 Quadres de text. Propietats del text: Caràcter i paràgraf. Eines de text
 Cenyir text. Desbordament .Contornejar. Vectoritzar Text
 Dreceres de Teclat III
   •  Demostració de l'exportació i arts finals
 Exportació
 Maneres de color
 Sobreimpressió i píxels
 Tipus de PDF
 PDF/x/ Configuració de sortida per a impressió
 Configuració de sortida per a pantalla