Automatització programable I

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Manejar les eines bàsiques d'instal·lació d'autòmats programables al sector industrial.

Objectius específics

   •  Identificar l'ús i les funcions dels autòmats programables al sector industrial.
   •  Manejar els processos d'instal·lació i configuració d'autòmats programables.
   •  Manejar les eines bàsiques de programació d'autòmats programables.

Contingut

10961

 Mòdul 1: Autòmats Programables. 20h
Anàlisi del sector industrial
   •  Futur de la indústria i Oportunitats professionals.
Explicació dels autòmats programables al sector industrial
   •  Lògica cablejada, Lògica programada.
   •  Sistemes amb automatització programable.
Descripció de l'autòmat programable
   •  Estructura bàsica d'un autòmat programable
   •  Components
   •  Cicle de funcionament d'un autòmat
   •  Seqüència d'operacions i control del temps.
Síntesi de l'electroneumàtica
   •  Concepte, Principis bàsics.
   •  Rol del PLC en un sistema electro pneumàtic.

 Mòdul 2: Instal·lació i configuració. 20h
Descripció de la instal·lació i configuració dels autòmats programables
   •  Reglamentació i normativa
   •  Confecció de l'esquema de connexió
   •  Condicions ambientals de l'entorn
   •  Distribució de components
   •  Cablejat
   •  Configuració
   •  Posada en marxa.

 Mòdul 3: Programació bàsica. 20h
Descripció de les eines de programació bàsica d'autòmats programables
   •  Conceptes bàsics de programació
   •  Eines de programació
   •  Estructura del programa.
   •  Objectes de programació.
   •  Direccionament de punts de connexió.
   •  Instruccions bàsiques, Instruccions d'enclavament, Instruccions de comparació.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

386

Comparteix