Automatització programable I

Electricitat

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Manejar les eines bàsiques d'instal·lació d'autòmats programables al sector industrial.

Objectius específics

 Identificar l'ús i les funcions dels autòmats programables al sector industrial.
 Manejar els processos d'instal·lació i configuració d'autòmats programables.
 Manejar les eines bàsiques de programació d'autòmats programables.

Contingut

10961

Mòdul 1: Autòmats Programables. 20h
   •  Anàlisi del sector industrial
 Futur de la indústria i Oportunitats professionals.
   •  Explicació dels autòmats programables al sector industrial
 Lògica cablejada, Lògica programada.
 Sistemes amb automatització programable.
   •  Descripció de l'autòmat programable
 Estructura bàsica d'un autòmat programable
 Components
 Cicle de funcionament d'un autòmat
 Seqüència d'operacions i control del temps.
   •  Síntesi de l'electroneumàtica
 Concepte, Principis bàsics.
 Rol del PLC en un sistema electro pneumàtic.

Mòdul 2: Instal·lació i configuració. 20h
   •  Descripció de la instal·lació i configuració dels autòmats programable
 Reglamentació i normativa
 Confecció de l'esquema de connexió
 Condicions ambientals de l'entorn
 Distribució de components
 Cablejat
 Configuració
 Posada en marxa.

Mòdul 3: Programació bàsica. 20h
   •  Descripció de les eines de programació bàsica d'autòmats programables
 Conceptes bàsics de programació
 Eines de programació
 Estructura del programa.
 Objectes de programació.
 Direccionament de punts de connexió.
 Instruccions bàsiques, Instruccions d'enclavament, Instruccions de comparació.