Formació programada per a les empreses

Tecnic De Formacio

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar el procés de gestió de la formació continuada així com la normativa que la regula.

Objectius específics

   •  Analitzar el funcionament de la formació programada així com la normativa que la regula.
   •  Aplicar la bonificació seguint el procés corresponent i comunicar els tràmits a l'aplicació telemàtica d'acord amb la normativa.

Contingut

11072

 Mòdul 1: Conceptes i normativa reguladora. 4h
Introducció a la formació professional per a l'ocupació.
   •  Missió i fins.
   •  Principis del sistema.
Marc normatiu.
   •  Iniciatives FPE.
   •  Finançament i aplicació de fons.
   •  Administració pública: SEPE i FUNDAE.
Formació Programada a les empreses
   •  Concepte.
   •  Identificació de les persones destinatàries.
   •  Finançament de la formació.
   •  Interpretació del cofinançament privat.
   •  Organització de la formació.
   •  Distinció dels models d'organització.
   •  Avantatges del perfil d’autogestió.
   •  Implicació de la RLT.
Elaboració de plans de formació.
   •  Elaboració, planificació i programació de les accions formatives.
   •  Classificació de les accions.
   •  Distinció de les modalitats d'impartició.
   •  Diferenciació dels mòduls econòmics.
   •  Càlcul del cost màxim bonificable.
   •  Determinació de grups formatius.
   •  Desenvolupament de cas pràctic.
 Mòdul 2:Gestió de la bonificació. 8h
Càlcul de costos i aplicació de bonificacions.
   •  Classificació de tipus de costos.
   •  Requisits formals i de contingut.
   •  Imputació de costos.
Realització de tràmits amb FUNDAE
Referència normativa i consideracions.
   •  Import assignat per a PIF.
   •  Realització del tràmit.
Compliment d'inspeccions i de conciliació del crèdit.
   •  Funcions de seguiment i control.
   •  Identificació de tipus d’actuacions.
   •  Gestió de la documentació.
   •  Tipus d’inspeccions.
   •  Conciliació del crèdit.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas

Estudiants formats

106

Comparteix