Preparació de l’oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya

Preparacio De Loposicio Al Cos Tecnic Especialista En Serveis Penitenciaris Generalitat De Catalunya

Contingut

10937

Temari segons la RESOLUCIÓ JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per
proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de personal funcionari d'administració general i
especial de la Generalitat de Catalunya.

PART GENERAL
Tema 1 Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El Govern i el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
Tema 2 L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
Tema 3 Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d’accés als serveis públics i a la informació pública. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Tema 4 El procediment administratiu. Els interessats i interessades. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura.
Tema 5 La funció pública: Els drets i deures dels empleats i empleades públics. El codi de conducta dels empleats i empleades públics. Les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

PART ESPECÍFICA
Tema 1. El dret penal. Aspectes generals. El dret penal concepte continguts i fons. El codi Penal: Principis generals, estructura i contingut. Els principis limitadors del poder punitiu de l'Estat: Especial referencia als principis de legalitat, de culpabilitat i d'intervenció mínima.
Tema 2. El delicte. La infracció penal: concepte i classes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius . Delictes greus, delictes menys greus i delictes lleus. Els graus d'execució. L'autoritat i la participació. Els eximents de la responsabilitat penal.
Tema 3. Les penes. Les penes del Codi penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. La presó permanent revisable. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la Comunitat. Les mesures de seguretat: concepte i classes. L'extinció de la responsabilitat penal.
Tema 4. Els principals delictes. Delictes vinculats a les violències de gènere i domèstica. Les agressions sexuals. L'homicidi. El furt i el robatori. Delictes contra la salut pública. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Els atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.
Tema 5. Delictes contra l'Administració pública. La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació d'auxili. La infidelitat en la custodia de documents i revelació de secrets. Abusos en l'exercici de la Funció Púbica: la sol·licitació sexual.
Tema 6. Delictes contra l'Administració de justícia i contra les garanties constitucionals. El trencament de condemna. Altres delictes contra l'Administració de justícia: el fals testimoni, l'obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties constitucionals, en especial els comesos en l'àmbit penitenciari. El delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
Tema 7. Dret processal penal: Aspectes generals. La jurisdicció penal: els jutjats i els tribunals penals. El procés penal, concepte, objecte, tipus i fases. Les parts en el procés penal. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d'innocència.
Tema 8. Les mesures penals. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment d'habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional.
Dret penitenciari
Tema 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l'execució penitenciària fixats a l'article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.
Tema 10. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris: funcions. El control de l'activitat penitenciària: el jutge de vigilància.
Tema 11. El personal al servei de l'Administració penitenciària a Catalunya. Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. El cap de serveis, el coordinador d'unitat especialitzada, el cap d'unitat i el cap d'àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d'igualtat i perspectiva de gènere. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.
Tema 12. La relació jurídica penitenciària. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels interns.
Tema 13. El règim penitenciari I. Organització general i àmbits d'actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Relacions amb l'exterior: les comunicacions i visites. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.
Tema 14. El règim penitenciari II. Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com a eina de seguretat. Els protocols d'emergència i seguretat.
Tema 15. El règim dels establiments penitenciaris III. La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert: criteris d'aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.
Tema 16. El tractament penitenciari. Concepte i finalitat del tractament. L'equip multidisciplinari: funcions i composició. Programes de tractament. El Programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides.
Tema 17. El règim disciplinari dels interns. Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i abreujat. Execució i compliment de les sancions.
Tema 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris. Les unitats de gestió administrativa. L'expedient personal de l'intern: estructura i documentació que l'integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents i normes bàsiques de l'elaboració dels documents. Criminologia
Tema 19. Delinqüència i noves tipologies. La delinqüència organitzada. La delinqüència econòmica. La delinqüència terrorista. La ciberdelinqüència. Psicologia
Tema 20. El model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus. La necessitat d'intervenir amb delinqüents. Estructura de la intervenció. La voluntarietat de participació de l'intern. Avaluació del risc de reincidència conceptes bàsics. El RisCanvi. El treball penitenciari i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

Estudiants formats

207

Comparteix

Cursos següents