Atenció ciutadana i administració electrònica

Atencio Ciutadana I Administracio Electronica

Objectius generals

 Comprendre les normes específiques relacionades amb el procediment administratiu electrònic introduïdes per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic.

Objectius específics

 Valorar la incidència de l'administració electrònica des de la perspectiva de l'administració local i, en concret, des de la perspectiva de les persones que integren les oficines d'atenció al ciutadà i les noves funcions a desenvolupar la seva activitat (Mòdul formatiu 1-2-3).
 Saber donar solucions adequades a la ciutadania (Mòdul formatiu 4).
 Adquirir bones pràctiques laborals en el seu lloc de treball les quals generin un impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa l’activitat laboral tenint en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 5).

Contingut

10850

Mòdul formatiu 1: Introducció. 1,5 hores
1.1. Principis generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/2015 i de la Llei 40/2015.
1.2. El procés de transformació cap a una administració electrónica: règim jurídic.

Mòdul formatiu 2: Drets i obligacions. 2 hores
2.1. Els drets de les persones i dels interessats i interessades relacionats amb l'administració electrònica.
2.2. Els drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb els AAPP.

Mòdul formatiu 3: Digitalització i documentació. 10 hores
3.1. El punt d’accés general
3.2. Assistència en l’ús dels mitjans electrònics
3.3. Sistemes d'identificació de les persones interessades i sistemes de signatura electrònica; el ReIDAS
3.4. Digitalització de la documentació: document electrònic (les metadades)
3.5. El dret del ciutadà i la ciutadana a no presentar dades i documents originals.
3.6. La còpia electrònica.

Mòdul formatiu 4: Administració electrònica. 15 hores
4.1. L'expedient electrònic: contingut. Tramitació del procediment i incidència de la forma electrònica.
4.2. La seu electrònica i el punt d'accés general electrònic
4.3. El registre electrònic i la representació electrónica.
4.4. El registre d'apoderaments electrònics: requisits i classes.
4.5. El registre del funcionariat habilitat: característiques i funcions.
4.6. El registre electrònic d’apoderaments: característiques i funcionament.
4.7. La contractació i la factura electrónica: l’Administració oberta de Catalunya
4.8. Les notificacions electròniques: l’e-tauler
4.9. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya
4.10. La carpeta ciutadana

Mòdul formatiu 5: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_ADGD_UC0233_2 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

Valoració


Estudiants formats

58

Comparteix