Ajuda per la preparació de l’oposició de Parcs i jardins de Barcelona

Local Ajuntaments I Diputacions

Contingut

11115

1. Organització De l’Estat: Constitució i Estatut d’Autonomia de Catalunya.
2. L’Administració Local: L’Ajuntament de Barcelona.
3. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona.
4. Conveni Col·lectiu de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
5. Mesures en matèria d’Igualtat a Parcs i Jardins de Barcelona: Pla d’Igualtat 2023-2027.
6. Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
7. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques Gestions Laborals.
8. Bones pràctiques en jardineria : Conservar i millorar la Biodiversitat.
9. Identificació de les plantes. Nomenclatura.
10. Reproducció vegetal.
11. Reconeixement de malalties.
12. Metodologia de treball per al manteniment i la preparació del sòl.
13. Metodologia de treball per a la plantació d’arbres i palmeres.
14. Metodologia de treball per al manteniment de prats urbans.
15. Metodologia de treball per al manteniment d’herbassars.
16. Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de grups de flor.
17. Metodologia de treball per a la poda d’arbustos i retall de vorades.
18. Metodologia de treball per a la poda de tanques vegetals.
19. Metodologia de treball per a estructures de fauna.
20. Protecció d’elements vegetals durant la realització d’obres.
21. Reconeixement de plantes.

Temari específic de lloc de treball podador/a
1.1. Protocol de poda de formació d’arbrat.
1.2. Prevenció de riscos laborals: Arbrat.
1.3. Motoserra: ús, manteniment i normes de seguretat.
1.4. Reconeixement de plantes: arbres i palmeres

Estudiants formats

70

Comparteix

Cursos següents