Alemany A.1.A.

Perfil de l’estudiant

Els participants hauran de complir els següents requisits:
   •  Edat: 16 anys complerts.
   •  Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
   •  Nivell de coneixement de la llengua alemanya: sense coneixements previs, principiant absolut.

Objectius generals

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR).

Objectius específics

Assolir les següents competències pragmàtiques (funcionals i discursives):
   •  Comprensió oral
   •  Expressió oral
   •  Comprensió escrita
   •  Expressió escrita
   •  Interacció oral i escrita
   •  Competència sociocultural i sociolingüística
   •  Competència intercultural
   •  Competència lingüística
   •  Competència estratègica

Contingut

7201

 Mòdul 1: Continguts lèxic-semàntics
   •  Identificació personal
   •  Habitatge, llar i entorn
   •  Activitats de la vida diària
   •  Temps lliure i oci
   •  Viatges
   •  Relacions humanes i socials
   •  Educació i formació
   •  Compres i activitats comercials
   •  Alimentació
   •  Béns i serveis
   •  Llengua i comunicació
   •  Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient

 Mòdul 2: Continguts gramaticals
   •  Oració
   •  Substantius i adjectius
   •  Determinants
   •  Pronoms
   •  Verbs
   •  Adverbis
   •  Enllaços

 Mòdul 3: Continguts ortogràfics
 Mòdul 4: Continguts fonètics i fonològics

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
• Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
• Redaccions
• Exercici oral
• Exercicis de comprensió oral

Valoració


Estudiants formats

195

Comparteix