Iniciació al Darija (dialecte marroqui)

Iniciacio Al Darija (dialecte Marroqui)

Objectius generals

 Comprendre l’essència de missatges senzills i saber interactuar amb aquests per satisfer necessitats bàsiques.
 Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col·laboració d’una persona interlocutora.
 Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
 Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos.

Objectius específics

 Establir un primer contacte amb la neolectora de l’alfabet àrab (Mòdul formatiu 1).
 Comprendre les idees principals d’expressions i diàlegs curts, sobre temes habituals o familiars, amb l’ajut del context i del suport visual i icònic (Mòdul formatiu 2-3-5).
 Localitzar informació específica en textos de tipologia diversa, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana (Mòdul formatiu 3-4).
 Escriure paraules i expressions curtes i senzilles sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de context, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics (Mòdul formatiu 6
 Fer un ús de la llengua que incorpori mots, expressions, connectors, les quals cap col·lectiu pugui sentir-se discriminat. Tanmateix en l’ús de la llengua s’haurà de tenir en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 7).

Contingut

10868

Mòdul formatiu 1: Iniciació de Darija. 10 hores
1.1. Introducció de l’alfabet àrab
1.2. Aprenentatge de l’alfabet
1.3. Diferenciar entre vocals llargues, curtes i l’absència de so
1.4. Treballar els pronoms personals
1.5. Començar amb la pronunciació.
1.6. Entendre el fenomen de la Hamza.

Mòdul formatiu 2: Els sons i la pronúncia. 4,5 hores
3.1. Diferenciar els sons i assimilar la pronúncia

Mòdul formatiu 3: Pronoms personals i conversa. 5 hores
4.1. Repassar els pronoms personals
4.2. Aprendre els pronoms demostratius i interrogatius
4.3. Primeres converses

Mòdul formatiu 4: Lectura. 5 hores
5.1. Llegir diàlegs i/o expressions
5.2. Contextualització i col·locació de les coses

Mòdul formatiu 5: Preguntes i respostes. 5 hores
7.1. Formular preguntes i donar respostes afirmatives i negatives

Mòdul formatiu 6: Descripció. 9 hores.
8.1. Diferència entre lletres lunars i solars
8.2. Descriure una situació, lloc, objecte, professió, etc.
8.3. Aprendre a expressar emocions
8.4. Preguntes i respostes sobre l’estat anímic de la persona

Mòdul formatiu 7: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_HOTT_UC9996_2 Comunicar-se en una segona llengua estrangera diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, en l'àmbit professional.

Valoració


Estudiants formats

18

Comparteix