El procés d’enologia i el tast

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent,
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Identificar els principals conceptes relacionats amb l'enologia i la producció del vi i adquirir les habilitats necessàries per fer un tast.

Objectius específics

   •  Identificar els diferents tipus de vi, les composicions i l'etiquetatge.
   •  Analitzar les fermentacions i acabat dels vins.
   •  Realitzar un tast de vi identificant els aspectes que intervenen

Contingut

10903

 Mòdul 1: Tipus de vi i etiquetatge 10h.
Distinció de criteri a l'elecció de vins.
   •  Tipus de vi i composició.
   •  Etiquetatge.

 Mòdul 2: Operacions de vinificació 15h.
Anàlisi del procés de la fermentació del vi.
   •  Característiques de qualitat i higiene.
   •  Fermentació de mosts, elaboració d'acord amb els manuals de procediment.
   •  Operacions de recollida, depuració i abocament de residus protegint el medi ambient


 Mòdul 3: Tast de vi 15h.
Aplicació dels assaigs de tast.
   •  Tipus de tast.
   •  Metodologia.
   •  Resultats de l'anàlisi sensorial.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Prova final pràctica que consisteix en crear un producte (creació d’una llista de maridatge enològic i/o gastronòmic)

Valoració


Estudiants formats

138

Comparteix