El procés d’enologia i el tast

Industries De Begudes

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent,
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Identificar els principals conceptes relacionats amb l'enologia i la producció del vi i adquirir les habilitats necessàries per fer un tast.

Objectius específics

-Identificar els diferents tipus de vi, les composicions i l'etiquetatge.
-Analitzar les fermentacions i acabat dels vins.
-Realitzar un tast de vi identificant els aspectes que intervenen

Contingut

10903

Mòdul 1: Tipus de vi i etiquetatge 10h.
   •  Distinció de criteri a l'elecció de vins.
-Tipus de vi i composició.
 Etiquetatge.

Mòdul 2: Operacions de vinificació 15h.
   •  Anàlisi del procés de la fermentació del vi.
-Característiques de qualitat i higiene.
-Fermentació de mosts, elaboració d'acord amb els manuals de procediment.
-Operacions de recollida, depuració i abocament de residus protegint el medi ambient


Mòdul 3: Tast de vi 15h.
   •  Aplicació dels assaigs de tast.
-Tipus de tast.
 Metodologia.
-Resultats de l'anàlisi sensorial.