Pneumàtica. Nivell 1

Maquinaria I Equips Industrials

Objectius generals

 Adquirir coneixements teòrics i pràctics per utilitzar correctament els sistemes Neumàtics.
 Treballar amb maquinaria industrial amb total garantia de seguretat.
 Interpretar la simbologia dels elements segons les normes ISO 1219 per a un correcte disseny i muntatge.
 Localitzar i resoldre les possibles avaries i la detecció sistemàtica de les mateixes .
 Elaborar la documentació tècnica completa en el moment del lliurament de la màquina al client.

Contingut

9241

1. Introducció a la pneumàtic
2. Preparació de l’aire
3. Actuadors pneumàtics
4. Vàlvules distribuïdores
5. Vàlvules reguladores de cabal
6. Simbologia pneumàtica
7. Sistemes electroneumàtics
8. Dispositius de buit

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i resolució de problemes
Preguntes obertes

- La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs.
Realitzar un circuit electropneumàtic

Valoració


Estudiants formats

31

Comparteix