El menjador escolar

El Menjador Escolar

Objectius generals

Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el
lleure al menjador escolar.
 Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil

Continguts

6293

1. Contextualització: El temps lliure del migdia.
2. Plantejament i objectius educatius al menjador escolar.
3. El paper i funcions del monitor al temps del migdia.
4. Alimentació i nutrició. Intoleràncies i al·lèrgies.
5. Recursos tècnics:
5.1. Recursos d'expressió plàstica.
5.2. Jocs de pati i d'interior.
5.3. Expressió oral i corporal.

Avaluació

Prova teòrica:
­- Prova de preguntes obertes
-­ Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
-­ Resolució d’un cas
-­ Exercici d’aplicació de coneixement.
­- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

111

Compartir