El menjador escolar

El Menjador Escolar

Objectius generals

 Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el
lleure al menjador escolar.
 Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil

Continguts

6293

1. Contextualització: El temps lliure del migdia.
2. Plantejament i objectius educatius al menjador escolar.
3. El paper i funcions del monitor al temps del migdia.
4. Alimentació i nutrició. Intoleràncies i al·lèrgies.
5. Recursos tècnics:
5.1. Recursos d'expressió plàstica.
5.2. Jocs de pati i d'interior.
5.3. Expressió oral i corporal.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

141

Compartir