Formació

Més de 20 anys d’experiència en la gestió i l’organització de formació ens converteixen en una de les entitats amb més coneixement del sector de la formació, alhora que ens permet comptar amb un equip d’experts col·laboradors de primer nivell, no només pel que fa a la competència professional docent sinó també a la seva especialització tècnica possibilitant la impartició d’un ampli ventall d’especialitats formatives

Aquesta trajectòria professional queda avalada per les diferents acreditacions i certificacions que en aquests moments reconeixen el valor de la formació que impartim.

Plans i accions de formació que es financen amb els fons provinents de la quota de formació professional que aporten les empreses i els treballadors, amb les ajudes procedents del Fons Social Europeu i amb les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Aquest conjunt de plans i accions, que constitueixen el subsistema de formació professional per a l’ocupació, es convoquen anualment per diferents organismes de l’administració pública que en són els responsables de la seva gestió.
mes…

Plans de formació dirigits prioritàriament als treballadors/es ocupats/des (formació continua).

Organismes convocants:

Consorci per a la formació continua de Catalunya
Fundación tripartita para la formación en el empleo

Destinataris

Es dóna prioritat de participació a les persones ocupades, tot i que també hi poden participar persones en situació d’atur, inscrites a la Oficina de Treball corresponent com a demandant d’ocupació.

Tipus

 • Plans intersectorials

  Adreçats a l’adquisició de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica o de competències específiques d’un sector per al reciclatge i requalificació de treballadors d’altres sectors, inclosa la formació adreçada a la capacitació per a la realització de funcions pròpies de la representació legal dels treballadors.

  Hi poden participar treballadors i treballadores de qualsevol sector productiu, i també en situació d’atur.

 • Plans sectorials

  Es componen d’accions formatives adreçades a la formació de treballadors d’un sector productiu concret, i a desenvolupar accions formatives d’interès general per a l’esmentat sector i satisfer-ne les necessitats específiques de formació.

  Hi poden participar treballadors i treballadores del sector de referència del pla, i també en situació d’atur.

Plans de formació per a l’ocupació promoguts per les organitzacions sindicals en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP)

Organismes convocants:

Instituto nacional d’administracions públiques

Destinataris

Treballadors/es de les administracions públiques.

Tipus

 • Plans interadministratius

  Es componen d’accions formatives adreçades a facilitar al personal al servei de les las Administracions Públiques assumir les funcions precises en el marc d’una adequada planificació i gestió dels recursos humans i materials, orientada a millorar la seva capacitat de gestió, d’adaptació i de lideratge dels processos de canvi, així com el servei públic que es presta a la ciutadania.

  Es dóna prioritat a la participació de treballadors/es de l’administració educativa, però hi poden participar treballadors/es de les diferents administracions públiques amb independència de quina sigui la seva relació laboral amb l’administració, i sempre que hagin estat contractats/des alguna vegada durant l’any d’execució de les accions.

Accions formatives dirigides prioritàriament als treballadors/es desocupats/des (formació ocupacional)

Organismes convocants:

Servei d’Ocupació de Catalunya

Destinataris

Es dóna prioritat de participació a les persones en situació d’atur, anomenades DONO (demandants d’ocupació no ocupats) i inscrits a la seva Oficina de Treball corresponent. També hi poden participar persones ocupades, que també han d’estar inscrites a la seva Oficina de Treball.

Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Plans i/o accions de formació que donen resposta a les necessitats formatives de les empreses, per poder fer front als nous requeriments del mercat o adaptar els seus treballadors i treballadores a les noves normatives; integrats en la planificació estratègica i relacionats directament amb les metes de l’organització i les seves necessitats de millora.
Les empreses poden bonificar-se el cost de la formació a través del sistema de bonificació de la formació

Diverses empreses ja confien en la Fundació Paco Puerto per tal de dur a terme aquestes accions.

Destinataris

Empreses de qualsevol sector productiu.

Accions de formació adreçades a l’adquisició de competències personals i professionals no cobertes per la formació subvencionada.

Destinataris

Qualsevol persona, independentment de la seva situació laboral.

Más de 20 años de experiencia en la gestión y la organización de formación nos convierten en una de las entidades con más conocimiento del sector de la formación, a la vez que nos permite contar con un equipo de expertos colaboradores de primer nivel, no sólo en cuanto a la competencia profesional docente sino también a su especialización técnica posibilitando la impartición de un amplio abanico de especialidades formativas
Esta trayectoria profesional queda avalada por las diferentes acreditaciones y certificaciones que en estos momentos reconocen el valor de la formación que impartimos.

Planes y acciones de formación que se financian con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, con las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y con las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Este conjunto de planes y acciones, que constituyen el subsistema de formación profesional para el empleo, se convocan anualmente por diferentes organismos de la administración pública que son los responsables de su gestión.
mes…

Planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores / as ocupados/as (formación continua).

Organismos convocantes:

Consorci per a la formació continua de Catalunya
Fundación tripartita para la formación en el empleo

Destinatarios

Se da prioridad de participación a las personas ocupadas, aunque también pueden participar personas en situación de desempleo, inscritas en la Oficina de Trabajo correspondiente como demandante de empleo.

Tipos

 • Planes intersectoriales

  Dirigidos a la adquisición de competencias transversales a varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores.
  Pueden participar trabajadores de cualquier sector productivo, y también en situación de desempleo.

 • Planes sectoriales

  Se componen de acciones formativa dirigidas a la formación de trabajadores de un sector productivo concreto y se desarrollan acciones formativas de interés general para el citado sector y satisfacer las necesidades específicas de formación.
  Pueden participar trabajadores y trabajadoras del sector de referencia del plan y también en situación de desempleo.

Planes de formación para el empleo promovidos por las organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (AFEDAP)

Organismos convocantes:

Instituto Nacional de administraciones Públicas

Destinatarios

Trabajadores/as de las administraciones públicas.

Tipos

 • Planes interadministrativos

  Se componen de acciones formativas dirigidas a facilitar al personal al servicio de las Administraciones Públicas las funciones precisas en el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadania.
  Se da prioridad a la participación de trabajadores/as de la administración educativa, pero pueden participar trabajadores/as de las diferentes administraciones públicas con independencia de cual sea su relación laboral con la administración, sempre y cuando hayan sido contratados/as alguna vez durante el año de ejecución de las acciones.

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desocupados/das (formación ocupacional)

Organismos convocantes:

Servei d’Ocupació de Catalunya

Destinatarios

Se da prioridad de participación a las persones en situación de desempleo, llamadas DONO (demandantes de ocupación no ocupados) e inscritos en su Oficina de Trabajo correspondiente. Tambiém pueden participar personas ocupadas, que también han de estar inscritas en su Oficina de Trabajo.
Son programas formativos teórico-prácticos que tienen como finalidad mejorar la cualificación profesional y/o la capacidad de inserción o inserción laboral mediante la consecución y el perfeccionamento de las competencias profesionales.

Planes y/o acciones de formación que dan respuesta a las necesidades formativas de las empresas, para poder hacer frente a los nuevos requerimientos del mercado o adaptar sus trabajadores a las nuevas normativas; integrados en la planificación estratégica y relacionados directamente con las metas de la organización y sus necesidades de mejora.
Las empresas pueden bonificarse el coste de la formación a través del sistema de bonificación de la formación

Diversas empresas ya confían en la Fundación Paco Puerto para llevar a cabo estas acciones.

Destinatarios

Empresas de cualquier sector productivo.

Acciones de formación dirigidas a la adquisición de competencias personales y profesionales no cubiertas por la formación subvencionada.

Destinatarios

Cualquier persona, independientemente de su situación laboral.

Més de 20 anys d’experiència en la gestió i organització de formació ens converteixen en una de les entitats amb més coneixement del sector de la formació, alhora que ens permet comptar amb un equip d’experts col•laboradors de primer nivell, no només pel que fa a la competència professional docent sinó també a la seva especialització tècnica possibilitant la impartició d’un ampli ventall d’especialitats formatives
Aquesta trajectòria professional queda avalada per les diferents acreditacions i certificacions que en aquests moments reconeixen el valor de la formació que impartim.

Plans i accions de formació que es financen amb els fons provinents de la quota de formació professional que aporten les empreses i els treballadors, amb les ajudes procedents del Fons Social Europeu i amb les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Aquest conjunt de plans i accions, que constitueixen el subsistema de formació professional per a l’ocupació, es convoquen anualment per diferents organismes de l’administració pública que en són els responsables de la seva gestió.
mes…

Plans de formació dirigits prioritàriament als treballadors/es ocupats/des (formació continua).

Organismes convocants:

Consorci per a la formació continua de Catalunya
Fundación tripartita para la formación en el empleo

Destinataris

Es dóna prioritat de participació a les persones ocupades, tot i que també hi poden participar persones en situació d’atur, inscrites a la Oficina de Treball corresponent com a demandant d’ocupació.

Tipus

 • Plans intersectorials

  Adreçats a l’adquisició de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica o de competències específiques d’un sector per al reciclatge i requalificació de treballadors d’altres sectors, inclosa la formació adreçada a la capacitació per a la realització de funcions pròpies de la representació legal dels treballadors. (hipervincle a oferta formativa)
  Hi poden participar treballadors i treballadores de qualsevol sector productiu, i també en situació d’atur.

 • Plans sectorials

  Es componen d’accions formatives adreçades a la formació de treballadors d’un sector productiu concret, a i de desenvolupar accions formatives d’interès general per a l’esmentat sector i satisfer-ne les necessitats específiques de formació. (hipervincle a oferta formativa)
  Hi poden participar treballadors i treballadores del sector de referència del pla, i també en situació d’atur.

Plans de formació per a l’ocupació promoguts per les organitzacions sindicals en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP)

Organismes convocants:

Instituto nacional d’administracions públiques

Destinataris

Treballadors/es de les administracions públiques.

Tipus

 • Plans interadministratius

  Es componen d’accions formatives adreçades a facilitar al personal al servei de les las Administracions Públiques assumir les funcions precises en el marc d’una adequada planificació i gestió dels recursos humans i materials, orientada a millorar la seva capacitat de gestió, d’adaptació i de lideratge dels processos de canvi, així com el servei públic que es presta a la ciutadania.
  És dóna prioritat a la participació de treballadors/es de l’administració educativa, però hi poden participar treballadors/es de les diferents administracions públiques amb independència de quina sigui la seva relació laboral amb l’administració, i sempre que hagin estat contractats/des alguna vegada durant l’any d’execució de les accions.

Accions formatives dirigides prioritàriament als treballadors/es desocupats/des (formació ocupacional)

Organismes convocants:

Servei d’Ocupació de Catalunya

Destinataris

Es dóna prioritat de participació a les persones en situació d’atur, anomenades DONO (demandants d’ocupació no ocupats) i inscrits a la seva Oficina de Treball corresponent. També hi poden participar persones ocupades, que també han d’estar inscrites a la seva Oficina de Treball.
Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Plans i/o accions de formació que donen resposta a les necessitats formatives de les empreses, per poder fer front als nous requeriments del mercat o adaptar als seus treballadors i treballadores a les noves normatives; integrats en la planificació estratègica i relacionats directament amb les metes de l’organització i les seves necessitats de millora.
Les empreses poden bonificar-se el cost de la formació a través del sistema de bonificació de la formació

Diverses empreses ja confien en la Fundació Paco Puerto per tal de dur a terme aquestes accions.

Destinataris

Empreses de qualsevol sector productiu.

Accions de formació adreçades a l’adquisició de competències personals i professionals no cobertes per la formació subvencionada. (hipervincle a oferta formativa)

Destinataris

Qualsevol persona, independentment de la seva situació laboral.