Ref.79637

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 27-01-2022
FINAL: 04-10-2022

DURADA: 180 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngMinisteriEdu.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3

comunicacio-en-llengues-estrangeres-angles-n3-79637

Aquest curs es farà a través d'aula virtual.

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada i en una llengua estàndard.

- Comprensió oral i escrita dels punts principals de textos clars i en llengua estàndard sobre qüestions conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci.
- Expressió i interpretació oral de diferents tipus de discurs concordes a la situació comunicativa en diferents contextos socials i culturals.
- Producció de textos senzills i coherents sobre temes familiars o en els quals existeix un interès personal o professional.
- Descripció d'experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com expressió breu d'opinions o explicació de plans.
- Interacció oral en situacions de la vida diària i sobre temes familiars, d'oci, laborals, viatges o d'actualitat.

mes...

1. Utilizació de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals de comunicació de llengüa estrangera

- Ampliació del camp semàntic i lèxic sobre temes generals d'interès per als alumnes i relacionats amb el seu àmbit personal, social i laboral.
- Funcions o propòsits comunicatius: usos socials habituals de la llengua, control bàsic de la comunicació, informació general, coneixement, opinions i valoracions, desitjos, sensacions i sentiments, instruccions, peticions i suggeriments.
- Varietats d'ús de la llengua.
- Diferències de registre i els accents.
- Aprofundiment en els elements culturals més rellevants.
- Establiment d'intercanvis comunicatius i coneixement d'informacions culturals dels països on es parla la llengua anglesa.
- Anàlisi de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i entesa entre pobles, facilitador de l'accés al coneixement, altres cultures i enriquiment personal.

2. Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa.

- Revisió i ampliació dels continguts gramaticals estudiats en el N2: formació de paraules a partir de prefixos, sufixos i paraules compostes, revisió i ampliació de les estructures gramaticals estudiats en el nivell 2 i funcions principals adequades a diferents tipus de text i intencions comunicatives, tipus d'oracions, substantius, adjectius, comparatius i superlatius, determinants, pronoms, adverbis i verbs.
- Ús de regles de fonologia i ortografia.

3. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversar.

- Comprensió del significat general i específic de produccions orals corresponents a diferents àmbits: conferències i discursos, missatges transmesos pels mitjans de comunicació, comunicació interpersonal sobre tems d'ús quotidià, d'interès general i tems abstractes, amb la finalitat de contestar en el moment.
- Comprensió i inferència de significats no explícits, per a captar els ideïs principals o per a comprovar la comprensió usant claus contextuals en textos orals sobre tems diversos.
- Comprensió global d'un missatge, sense necessitat d'entendre tots i cadascun dels elements d'aquest.
- Elaboració de missatges orals sobre diversos assumptes relacionats amb interessos de l'alumnat o amb tems generals.
- Participació en discussions i debats sobre temes d'actualitat en els quals s'expressin punts de vista sobre un tema conegut.
- Intervenció en converses amb cert grau de fluïdesa, naturalitat i precisió, sobre temes variats, utilitzant mecanismes de participació, interacció i negociació de significats.

4. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a llegir i escriure.

- Lectura de manera autònoma i comprensió de la informació general, específica i detallada continguda en diferents tipus de textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i laborals.
- Comprensió i inferència de significats no explícits, postures, opinions o punts de vista procedents de textos propis dels mitjans de comunicació (articles, columnes d'opinió, missatges publicitaris) referits a temes concrets sobre l'actualitat. Composició de textos senzills i de certa complexitat, adaptant-se a la intenció comunicativa, utilitzant el registre apropiat amb claredat, correcció gramatical i adequació lèxica sobre la vida laboral, la vida quotidiana, narracions i descripcions d'experiències, fets, idees i sentiments i textos propis dels mitjans de comunicació.

5. Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació.

- Consulta de fonts de diferents fonts d'informació impreses i digitals (llibres, internet, CD-ROM, enciclopèdies multimèdia, etc.)
- Planificació, organització de materials i elaboració formal de les produccions orals i escrites.
- Revisió i presentació de composicions escrites pròpies utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngMinisteriEdu.png
Descarrega la informació del curs aqui.