AFDA0112_UF2473 Disseny i gestió d’itineraris per barrancs

Activitats Fisiques I Esportives Recreatives

Perfil de l’estudiant

   •  Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
   •  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
   •  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
   •  Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
   •  Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
   •  Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa es correspon amb la UF2473 Disseny i gestió d'itineraris per barrancs, que juntament amb la UF2879 Entorn natural-cartografia-conservació-meterologia i orientació i la UF2472 Anàlisis diagnostic i avaluació en activitats de conducció en barranc, composen el Mòdul formatiu MF1076 Itineraris en Barrancs del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya.

Objectius específics

   •  Elaborar, a partir del servei de guia de descens de barrancs demandat i la tipologia i nombre d'usuaris sol·licitants, la fitxa de l'activitat concretant l'itinerari del barranc, les dificultats, les necessitats de materials per a la progressió i seguretat, i els horaris, amb li fi d'evitar possibles contingències, ajustant-se a les directrius del programa de l'activitat.
   •  Establir, a partir d'un programa d'activitat de descens de barrancs i el disseny de l'itinerari corresponent, els protocols de seguretat per a la protecció dels usuaris, anticipant els possibles riscos i contingències.
   •  Establir els protocols d'accés i preservació mediambiental i determinar les mesures de prevenció i seguretat per al desenvolupament d'un programa d'activitat de descens de barrancs en un enclavament geogràfic específic.
   •  Aplicar tècniques de gestió de recursos necessaris en la preparació d'activitats de conducció per descens de barrancs

Contingut

11055

Continguts impartits segons el que determina el Reial Decret 982/2013 de 13 de desembre.


1. Elaboració d'itineraris d'accés a barrancs

2. Elaboració d'itineraris de progressió amb usuaris per barrancs

3. Prevenció i protocols de seguretat per a activitats de conducció per barrancs

4. Organització i gestió en activitats de conducció per barrancs

5. Protocols de prevenció i preservació mediambiental en activitats de conducció per barrancs

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix