Visualització de dades amb Power BI

Ref: 85153

Inici: 27/05/2024

Fi: 01/07/2024

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

85153

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Utilitzar Power BI com a eina per a gestionar projectes de Business Intelligence, interpretarles dades generades i crear quadres de comandament per a comunicar els resultats a les persones involucrades en cada projecte.

Contingut

85153

 Mòdul 1: Visualització de dades amb Power Bi. 30h

Introducció a Power BI.
   •  Descripció i característiques de l'eina. Usos principals.
   •  Obtenció de dades amb Power BI.
   •  Power Query.
Gestió de dades amb Power BI.
   •  Mètode per a realitzar consultes.
   •  Relacions entre dades.
   •  Modelatge de dades.
Visualització de dades amb Power BI.
   •  Creació de visualitzacions simples de dades.
   •  Visualització de mapes amb dades.
   •  Creació de quadres de comandament amb Power BI.
   •  Publicació i comunicació de quadres de comandament.
   •  Power Bi i Excel.

Avaluació

• Prova teòrica: qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: prova final pràctica dels continguts treballats al curs

Lloc

Fointec Informàtica, SLU
CR Doctora Castells 1 Altell
25001
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

151

Comparteix