Nòmines i seguretat social I

Ref: 85276
Nomines I Seguretat Social I 84609

Inici: 20/06/24

Fi: 10/07/24

30h

Presencial

dimarts, dimecres i dijous de 17:30 a 21:00 hores

85276

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les parts integrants d'un contracte de treball i les clàusules que el componen, així com confeccionar nòmines i aplicar la cotització a la Seguretat Social.

Objectius específics

   •  Identificar les diferents parts d'un contracte de treball i el procediment d'afiliació a la Seguretat Social.
   •  Calcular el salari i la cotització a la Seguretat Social, així com confeccionar nòmines.

Contingut

85276

 Mòdul 1: Contracte de treball i afiliació a la seguretat social. 10h
Descripció del contracte de treball.
   •  Definició.
   •  Objecte i característiques.
   •  Requisits.
   •  Clàusules d'un contracte de treball.
Explicació de l'afiliació a la seguretat social.
   •  Sistema RED.
   •  Parts d'alta, baixa i variacions de dades a la Seguretat Social.

 Mòdul 2: Salari i cotització a la Seguretat Social. 20h
Descripció del rebut de salari.
   •  Definició de salari.
   •  Salari i la seva regulació legal.
   •  Full de salari com a element de prova.
   •  Definició del model oficial del full de salari i els seus apartats.
Elaboració de Nòmines
   •  Nòmina bàsica.
   •  Nòmines per a treballadors mensuals i diaris.
   •  Hores extres.
   •  Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.
Explicació de la cotització a la Seguretat Social.
   •  Cotitzacions a la Seguretat Social i importància.
   •  Càlcul de les bases de cotització.
   •  Aportació de l'empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
   •  Butlletins de Cotització a la SS. RLC i RNT.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, resolució d’exercicis comptables o càlcul de nòmines o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

1999

Comparteix