Nòmines i Seguretat Social II

Nomines I Seguretat Social Ii

Objectius generals

 Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes  rellevants.
 Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
 Dominar la confecció de tramitar nòmines

Objectius específics

 Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats
 Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant
i tramitant correctament tota la documentació
 Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització
 Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

Continguts

8263

1. Gestió laboral.
1.1. L'empresa i la Seguretat Social.

2. Règim general de la seguretat social.

3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.

4. El règim especial dels treballadors autònoms.

5. Llibres obligatoris.

6. El calendari laboral.

7. La contractació de treballadors.

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.

9. Suspensió de la relació contractual.

10. L'expedient del treballador.

11. Contractes bonificats.

12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.

13. Liquidacions.
13.1. Baixes per contingències comunes i professionals. / 13.2. Retencions a compte de l'IRPF.
13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament. / 13.4. Situacions especials.
13.5. Incapacitat temporal i maternitat. / 13.6. Contractació a temps parcial.
13.7. Cotització a la Seguretat Social. / 13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
13.9. Omplir TC-1, TC-2. / 13.10. Tipus de cotització
13.11. Ajornaments i recàrrecs. / 13.12. Sistema RED.

14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança.

15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Valoració


Estudiants formats

133

Compartir