Nòmines i seguretat social II

Nomines I Seguretat Social Ii

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d'extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l'Administració i altres organismes en la gestió laboral de l'empresa.

Objectius específics

 Analitzar la relació de l'empresa amb l'Administració i altres organismes per a la gestió de les nòmines i la Seguretat Social.
 Confeccionar nòmines tenint en compte variables i supòsits avançats.
 Identificar les diferents prestacions de la Seguretat Social que poden afectar la nòmina.
 Identificar els diferents tipus d'extinció de la relació laboral i gestionar liquidacions de saldo i liquidació.
 Identificar les aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.

Contingut

10925

Mòdul 1: L'empresa i l'Administració. 4h
   •  Anàlisi de la relació de l'empresa amb l'Administració en la gestió laboral de les personestreballadores.
 Relació entre l'empresa i la Seguretat Social.
 Règim general de la Seguretat Social.
 Règim especial de les persones treballadores per compte propi.
 Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social.
 Diferenciació entre Mútues d'AT i MP.
 Definició del calendari laboral.

Mòdul 2: Gestió avançada de nòmines. 10h
   •  Confecció de nòmines amb suposats avançats.
 Hores extres estàndard i per força major.
 Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
 Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.
 Retribucions en espècies.
 Retribució flexible.
 Nòmines a temps parcial.

Mòdul 3: Prestacions de la Seguretat Social. 6h
   •  Anàlisi de les prestacions del sistema de la Seguretat Social que afecten la nòmina.
 Malaltia Comuna.
 Accident no laboral.
 Accident de Treball.
 Malaltia Professional.
 Accident in itinere.
 Altres supòsits.

Mòdul 4: Extinció de la relació laboral. 6h
   •  Descripció de l'extinció de la relació laboral.
 Tipus d'extincions de la relació laboral.
 Efectes dels diferents tipus de relació laboral.
 Indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
 Gestió de liquidacions de saldo i liquidació.
 Vacances, indemnitzacions, manca de preavís, pagues extres.

Mòdul 5: Aplicacions informàtiques per a la gestió del personal. 4h
   •  Anàlisi d'aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
 Programes de gestió laboral.
 Aplicabilitat del programa a la gestió laboral.