Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Ref: 85265
Agricultura

25h

Presencial

85265

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que cal tenir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació

Objectius generals

Aplicar o manipular, com a personal auxiliar, productes fitosanitaris d'ús professional segons la normativa vigent

Objectius específics

   •  Identificar i preparar mitjans per a la gestió de plagues
   •  Identificació de la perillositat dels productes fitosanitaris i aplicació de mesures per reduir-la
   •  Aplicar els productes fitosanitaris de manera segura i no perjudicial ni per a aplicador ni per a consumidors

Contingut

85265

 Mòdul 1: Identificació i preparació de mitjans per a la gestió de plagues. 10h
Classificació i descripció de les plagues dels cultius (malalties i males herbes)
   •  Classificació i descripció
Classificació i descripció dels productes fitosanitaris
   •  Tipus de productes
   •  Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: Classificació i etiquetatge, pictogrames, paraules d'advertència, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacions per a l'usuari
   •  Anàlisi de casos pràctics
Identificació de riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient
   •  Mesures per reduir aquests riscos, incloent-hi mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals
   •  Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna i protecció i mesures especials establertes a la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE)
   •  Eliminació d'envasos buits

 Mòdul 2: Perillositat i mesures per a la reducció. 5h
Identificació de la perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
   •  Riscos per al consumidor per residus de productes fitosanitaris i manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals
   •  Concepte de seguretat alimentària
   •  Riscos per a la població en general i riscos per a l'aplicador (intoxicacions i altres efectes sobre la salut)
   •  Pràctiques de primers auxilis
   •  Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o la sospita que hi pugui haver
Aplicació de mesures per reduir els riscos sobre la salut
   •  Nivells d'exposició de l'operari i possibles riscos derivats de realitzar barreges de productes i mesures preventives i de protecció de l'aplicador
   •  Equips de protecció individual (EPI)
   •  Pràctiques d'identificació i utilització d'EPI

 Mòdul 3: Aplicar els productes fitosanitaris de manera segura i no perjudicial ni per a aplicador ni per a consumidors. 10h
Identificació i utilització d'equips de protecció individual
   •  Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris
   •  Utilització d'EPIS
Aplicació de mètodes de control de plagues, incloent els mètodes alternatius
   •  Descripció dels tractaments fitosanitaris, preparació, mescla i aplicació
Aplicació de mètodes daplicació de productes fitosanitaris
   •  Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta
Aplicació de normativa sobre prevenció de riscos laborals
   •  Equips d'aplicació, descripció i funcionament
   •  Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
   •  Exemples pràctics de tractament fitosanitari
Identificació dels productes fitosanitaris il·legals i riscos associats
   •  Infraccions, sancions i delictes
Guies de pràctiques correctes d'higiene

Avaluació

L’avaluació dels cursos vinculats a l’obtenció dels carnets atorgats pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació és la que estableix el propi Departament, per tant l’avaluació continua no té cap pes en la nota final de l’alumne, i aquesta està determinada per l’obtinguda en l’examen oficial: apte o no apte.

Requisits per poder participar en l’examen oficial: tenir una assistència de més del 80% del curs. Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial. El calendari previst del mateix es publicarà al web del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) i es realitzarà a les escoles agràries (EA) o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que indiqui el (DARP).

Per facilitar a l’alumne la gestió del coneixement es donen contínuament eines que els ajuden a conèixer el seu progrés, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.