ELEM0311_MF1978_Muntatge de sistemes d’automatització industrial

Equips Electronics

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Muntatge de sistemes d'automatització industrial MF1978_2 del Certificat de professionalitat ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

 Muntar sistemes de automatització industrial

Objectius específics

­­ Analitzar els sistemes d'automatització industrial, identificant les parts que els componen i les característiques més rellevants dels mateixos, a partir de documentació tècnica.
­ Realitzar operacions de mecanització de quadres, armaris i pupitres, i aplicar tècniques de muntatge d'elements de control, maniobra i protecció per a una instal   • lació d'automatització industrial a partir de plànols i esquemes.
­ Realitzar operacions d'ubicació i muntatge d'equips, quadres, elements de camp i cablejat en una instal   • lació d'automatització industrial, a partir de plànols, esquemes i manuals de muntatge.
­ Desenvolupar el programa d'un equip de control d'una instal   • lació d'automatització industrial utilitzant els llenguatges de programació específics.
­ Realitzar proves de funcionament i operacions de posada en marxa de equips i elements d'una instal   • lació d'automatització industrial, a partir de la documentació tècnica.
­ Desenvolupar aplicacions per a pantalles tàctils i panells d'operador.
­ Elaborar la documentació tècnica del procés de muntatge d'una instal   • lació de automatització industrial d'acord amb la normativa vigent.
­ Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal   • lacions i equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
­ Aplicar el pla de seguretat analitzant les mesures de prevenció, seguretat i protecció mediambiental de l'empresa.
­ Relacionar els mitjans i equips de seguretat emprats en el muntatge i manteniment dels sistemes d'automatització industrial, complint la normativa vigent.

Contingut

9341

UF2234  Instal·lació d'equips i elements de sistemes d'automatització industrial
1. Elements i equips utilitzats en els sistemes d'automatització industrial  Estructura d'un sistema automàtic: xarxa d'alimentació, armaris elèctrics, pupitres de comandament i control, cablejat, sensors, actuadors, entre d'altres  Tecnologies aplicades en automatismes: lògica cablejada i lògica programada.
- Tipus de controls d'un procés: llaç obert o llaç tancat.
- Tipus de processos industrials aplicables.
- Aparellatge elèctric: contactors, interruptors, relés, entre d'altres  Detectors i captadors.
- Instrumentació de camp: instruments de mesura de pressió, cabal, nivell i temperatura.
- Equips de control: reguladors analògics i reguladors digitals.
- Actuadors: arrencadors, variadors, vàlvules de regulació i control, motors, entre d'altres.
- Cables i sistemes de conducció: tipus i característiques.
- Elements i equips de seguretat elèctrica. Simbologia normalitzada.
- Elements pneumàtics: producció i tractament de l'aire, distribuïdors, vàlvules, pressòstats, cilindres, motors pneumàtics, buit, entre d'altres.
- Elements hidràulics: grup hidràulic, distribuïdors, hidroválvulas, servovàlvules, pressòstats, cilindres, motors hidràulics, acumuladors, entre d'altres.
- Dispositius electropneumàtics i electrohidràulics.
- Simbologia normalitzada.
2. Tècniques de mecanitzat i muntatge dels quadres, armaris i pupitres de els sistemes d'automatització industrial.
- Característiques tècniques de les envoltants, grau de protecció i posada a terra.
- Fases de muntatge: elecció de la envoltant, replanteig, mecanitzat, distribució i marcat d'elements i equips, cablejat i marcat, comprovacions finals.
- Tècniques de construcció de quadres, armaris i pupitres.
- Interpretació de plànols.
- Eines i equips. Equips de protecció.
- Càrrega de programes i paràmetres en els elements de control, segons especificacions tècniques.
3. Tècniques d'instal   • lació dels equips i elements de camp dels sistemes d'automatització industrial.
- Sistemes de conducció de cables: tipus i característiques tècniques, grau de protecció i posada a terra.
- Mitjans de transmissió: línies fibra òptica, xarxes de comunicació per cable i sense fils, entre altres.
- Pantalles de visualització.
- Tècniques de construcció i implantació de sistemes de conducció de cables.
- Tècniques d'ubicació i implantació de envoltants equipades i elements de camp.
- Eines i equips de muntatge.
- Fases de muntatge:
- Elecció dels materials
- Replanteig
- Distribució d'elements
- Fixació i marcat, estesa, connexionat i marcat de cables
- Interconnexió d'armaris i quadres amb els elements de camp.
- Parametrització, proves i mesures.

UF2235  Posada en marxa de sistemes d'automatització industria
1. Tècniques de programació dels autòmats programables, pantalles tàctils i panells d'operador.
- Conceptes: unitat central de procés i mòduls d'entrada i sortida  Característiques tècniques dels autòmats programables, pantalles tàctils i panells d'operador.
- Aplicacions.
- Interconnexió amb els elements de camp.
- Busos i xarxes de comunicacions.
- Tipus d'autòmats i dispositius de visualització.
- Llenguatges de programació.
- Operacions bàsiques de programació.
- Operacions de càrrega i transferència.
- Programació de dispositius de visualització
2. Proves funcionals i posada en marxa dels sistemes d'automatització Industrial
- Aparells de mesura, ajust i control.
- Verificació de paràmetres.
- Verificació d'alarmes, seguretats i enclavaments.
- Verificació del sistema de supervisió i visualització.
- Protocols de proves. Ajustos i regulació.
- Protocols de posada en marxa d'equips i elements de camp.
- Protocols de posada en marxa d'equips de control i de visualització.
- Protocols de posada en marxa de robots.
- Relació amb el client.
3. Documentació i normativa per al muntatge dels sistemes d'automatització industrial
- Interpretació de plànols i esquemes en les instal   • lacions d'automatismes:
- Esquemes elèctrics.
- Esquemes pneumàtics i hidràulics.
- Diagrames de procés (P & ID).
- Croquis de distribució i plànols d'implantació.
- Informes de muntatge i de posada en marxa.
- Manuals de muntatge d'equips i elements.
- Normes de qualitat.

UF2236  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial.
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
 El treball i la salut.
 Els riscos professionals.
 Factors de risc.
 Conseqüències i danys derivats del treball:
 Accident de treball.
 Malaltia professional.
 Altres patologies derivades del treball.
 Repercussions econòmiques i de funcionament.
 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals:
 La llei de prevenció de riscos laborals.
 El reglament dels serveis de prevenció.
 Abast i fonaments jurídics.
 Directives sobre seguretat i salut en el treball.
 Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball:
 Organismes nacionals.
 Organismes de caràcter autonòmic.
2. Riscos generals i la seva prevenció
 Riscos en el maneig d'eines i equips.
 Riscos en la manipulació de sistemes i instal   • lacions.
 Riscos en l'emmagatzematge i transport de càrregues.
 Riscos associats al medi de treball:
 Exposició a agents físics, químics o biològics.
 El foc.
 Riscos derivats de la càrrega de treball:
 La fatiga física.
 La fatiga mental.
 La insatisfacció laboral.
 La protecció de la seguretat i salut dels treballadors:
 La protecció col   • lectiva.
 La protecció individual.
 Tipus d'accidents.
 Avaluació primària de l'accidentat.
 Primers auxilis.
 Socorrisme.
 Situacions d'emergència.
 Plans d'emergència i evacuació.
 Informació de suport per a l'actuació d'emergències.
3. Mitjans, equips i tècniques de seguretat emprades en el muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 Riscos més comuns en el muntatge i manteniment de sistemes de automatització industrial.
 Riscos elèctrics.
 Riscos en treballs en alçada.
 Protecció de màquines i equips.
 Roba i equips de protecció personal.
 Normes de prevenció mediambientals:
 Estalvi energètic.
 Contaminació atmosfèrica.
 Control i eliminació de sorolls.
 Tractament i gestió de residus.
 Normes de prevenció de riscos laborals.
 Sistemes per a l'extinció d'incendis:
 Tipus.
 Característiques.
 Propietats i ocupació de cada un d'ells.
 Normes de protecció contra incendis.
 Senyalització: Ubicació d'equips d'emergència. Punts de sortida.

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

15

Comparteix