FMEH0109 _UF0881_Procés de mecanització per arrencada de ferritja

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb la primera uniat formativa UF0881 Procés de mecanització per arrencada de ferritja del mòdul professional MF0091_2 Mecanitzat per arrencada de ferritja del certificat de professionalitat FMEH0109 Mecanitzat per arrencada de ferritja. Conjuntament amb les tres unitats formatives restants que composen el mòdul (Comprovació i optimització del programa CNC per al mecanitzat per arrencada de ferritja, Verificació del producte mecanitzat per arrencada de ferritja i Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja) pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0091_2: Mecanitzar els productes per arrencada de ferritja (RD 684/2011)

Objectius específics

- Analitzar la documentació tècnica subministrada per a la mecanització correcta del producte segons els criteris de qualitat establerts.
- Construir i afilar eines per a mecanitzats especials utilitzant màquines i elements auxiliars.
- Muntar la peça que s'ha de mecanitzar en l'estri més adequat regulant les pressions d'amarratge en funció del tipus de material i la forma.
- Mecanitzar per arrencada de ferritja mitjançant les màquines eina i d'acord amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
- Obtenir en la peça mecanitzada les característiques (geomètriques i dimensionals) establertes a la fitxa de treball.
- Establir el manteniment de la màquina, i determinar-ne les normes generals d'ús, a partir de l'informe de manteniment preventiu.

Contingut

2254

1. Interpretació de la documentació tècnica per al mecanitzat.
- Plans:
   •  Toleràncies geomètriques, simbologia i interpretació.
   •  Càlcul dels valors de tolerància per eixos i forats.
   •  Catàlegs comercials d'eines:
   •  Consultes de condicions de treball.
   •  Formes i aplicacions per a les diferents operacions.
   •  Processos de mecanitzat:
   •  Simbologia i interpretació.
2. Selecció de la matèria primera per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Característiques mecàniques.
- Per les aplicacions.
- Presentació comercial dels materials:
- Productes semiacabats.
- Productes acabats (xapa, pla ample i bigues de perfil).
- Productes d'acer laminat de qualitat especial.
- Tubs sense costures per a treballs a pressió.
- Amb costura soldada.
- Perfils conformats en fred.
- Material en preforma fos.
- Matèria primera forjada.
3. Màquines eina per a la mecanització per arrencada de ferritja.
- Torn:
   •  Tipus de torn.
   •  Aplicacions i operacions principals de mecanitzat:
   •  Cilindratge, mandrinatge, escairament, foradament, estriatge, trossejament i roscatge.
   •  Disposició d'engranatges a la caixa Norton, lira o caixa d'avanços.
   •  Fresadora:
   •  Tipus de fresadora.
   •  Operacions principals.
   •  Trepant.
   •  Brotxadora.
   •  Puntejadora.
4. Accessoris auxiliars de les màquines eina per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Sistemes de fixació de peces:
- Per mitjà de mordasses mecàniques, hidràuliques i pneumàtiques.
- Sobre la taula mitjançant brides o caragols.
- Muntatge de brides.
- Plat magnètic.
- Plat de grapes.
- Entre punts.
- Sistemes de fixació d'eines:
- Distinció segons el tipus de màquina.
- Elecció del sistema de centratge:
- Centradors mecànics, lluminosos, digitals, làser, etc.
- Dispositius de les màquines eina:
- De comandament o maniobra.
- De transmissió o mecanisme.
- De regulació.
5. Esmolat i adaptació d'eines per al mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Tipus de màquines:
   •  Esmoladora.
   •  Rectificadora plana.
   •  Rectificadora cilíndrica.
   •  Mola.
   •  Tècniques d'esmolat.
   •  Elecció de pedres d'esmolar.
   •  Angles d'eines.
6. Manteniment de màquines (greixatge i nivells).
- Objectiu de la lubricació.
- Classificació dels productes lubricants:
- Estat.
- Origen.
- Obtenció.
- Normes bàsiques per al greixatge.
- Sistemes de greixatge:
- Ús de greixadors.
- Anell i càmera de greix.
- Bany d'oli.
- Bomba.
- Altres sistemes de greixatge.

Avaluació


La nota final dels exercicis pràctics serà la mitjana del resultat de tots dos

Tipus de la prova. Teòrica
Característiques: 10 preguntes de les quals 5 seran tancades i 5 amb resposta oberta, sobre els continguts de la UF
Criteri de valoració : se seguiran els criteris establerts en el programa de referència
Sistema de puntuació: Cada pregunta valdrà 1 punt. Nota mínima per aprovar 5 punts
Durada: 2 hores
Temporització: 75% de l’execució del curs

La puntuació de l’avaluació continua serà la mitjana entre la puntuació obtinguda del dos exercicis pràctics i l’examen parcial

Avaluació final:

Tipus de la prova. Teòrica
Característiques: Consta de 2 blocs: A)10 preguntes de les quals 5 seran tancades i 5 amb resposta oberta, B) test de 10 preguntes amb 4 possibles respostes que comprenguin els 5 blocs temàtics del curs: interpretació de documentació tècnica, selecció de la matèria primera, màquines eines per a la mecanització, accessoris auxiliars de les màquines, esmolat i adaptació d'eines i manteniment de màquines.
Sistema de puntuació: Cada pregunta valdrà 0,5 punts. Nota mínima per aprovar 5 punts
Durada: 1 hora
Temporització: Penúltima sessió del curs

Tipus prova. Pràctica

Característiques: Al taller de mecànica pel mecanitzat per arrancada de ferritja, l’alumne realitzarà una prova pràctica dividida en dos parts.

1ª part: Mecanització 3 peces al torn. L’alumne haurà de demostrar els coneixements i destreses en la realització de les següents tasques:col•locar totes les eines a l’altura, “refrentar”, cilindrar, puntejar, ranura, realitzar xaflans, cons, moletejat, mandrinar i foradar al torn, roscar a mà i amb la màquina treballar amb “widia” i d’utilització dels automàtics, excèntriques, ajustos de peces, rosques quadrades...

2ª part : Mecanització de 3 peces amb la fresadora. L’alumne haurà de demostrar els coneixements i destreses en la realització de les següents tasques: planejar i escairar les peces, realització de ranures amb la fresadora i ajustar dues peces, realitzar diferents colissos, mecanitzar engranatges amb la fresadora, realitzar diferents plànols amb el plat divisor...

Sistema de puntuació: La valoració serà de 0 a 10 independentment dels blocs temàtics de que consti la pràctica. Nota mínima per aprovar serà de 5 punts
Durada: 3 hores
Temporització es realitzarà a la antepenúltima sessió

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

45

Comparteix