Mecànica d’automoció

Mecanica Dautomocio

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per
participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les parts d'un automòbil i interpretar els diferents sistemes que el conformen i els seus funcionaments.

Objectius específics

 Identificar cadascuna de les parts que formen l'automòbil
 Distingir les parts del motor i els accessoris.
 Identificar els diferents sistemes de l'automòbil i els funcionaments.

Contingut

10964

Mòdul 1: Parts de l'automòbil. 10h
   •  Descripció de l'automòbil i les parts principals.
 Motor
 Parts suspeses
 Parts no suspeses

Mòdul 2: Combustió interna. 10h
   •  Identificació de les parts d'un motor
 Pistons
 Bieles
 Arbre de lleves
 Cigonyal
 Culata
 Carter
   •  Explicació dels sistemes auxiliars
 Alimentació
 Refrigeració
 Lubrificació

Mòdul 3: Sistemes de seguretat activa i passiva dautomòbil. 10h
   •  Identificació de cada sistema i el seu funcionament:
 Frenat
 Direcció
 Il·luminació
 Suspensió
 Seguretat
   •  Descripció dels elements de seguretat del vehicle i el funcionament
 Airbag
 Xassís i carrosseria
 Vidres