Mecànica d’automoció

Mecanica Dautomocio

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les parts d'un automòbil i interpretar els diferents sistemes que el conformen i els seus funcionaments.

Objectius específics

   •  Identificar cadascuna de les parts que formen l'automòbil
   •  Distingir les parts del motor i els accessoris.
   •  Identificar els diferents sistemes de l'automòbil i els funcionaments.

Contingut

10964

 Mòdul 1: Parts de l'automòbil. 10h
Descripció de l'automòbil i les parts principals.
   •  Motor
   •  Parts suspeses
   •  Parts no suspeses

 Mòdul 2: Combustió interna. 10h
Identificació de les parts d'un motor
   •  Pistons
   •  Bieles
   •  Arbre de lleves
   •  Cigonyal
   •  Culata
   •  Carter
Explicació dels sistemes auxiliars
   •  Alimentació
   •  Refrigeració
   •  Lubrificació

 Mòdul 3: Sistemes de seguretat activa i passiva dautomòbil. 10h
Identificació de cada sistema i el seu funcionament:
   •  Frenat
   •  Direcció
   •  Il·luminació
   •  Suspensió
   •  Seguretat
Descripció dels elements de seguretat del vehicle i el funcionament
   •  Airbag
   •  Xassís i carrosseria
   •  Vidres

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.