Preparació promoció interna especial de la Generalitat de Catalunya. De Cos de Gestió a Cos Superior

Autonomica Generalitat

Contingut

11098

Tema 1
Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació.
Tema 2
Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast de la ciutadania. Òrgans de coordinació, impuls i control.
Tema 3
El Pla de Govern com a eina de planificació. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
Tema 4
Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
Tema 5
L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
Tema 6
Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
Tema 7
Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
Tema 8
Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
Tema 9
Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
Tema 10
La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
Tema 11
Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
Tema 12
El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu.
Tema 13
El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés de la ciutadania. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
Tema 14
La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
Tema 15
Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
Tema 16
Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
Tema 17
Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
Tema 18
Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
Tema 19
Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Remoció i fi de la relació de servei del personal. Responsabilitat disciplinària.
Tema 20
Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
Tema 21
Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
Tema 22
Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
Tema 23
Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
Tema 24
Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
Tema 25
Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Tema 26
El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
Tema 27
La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 28
Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
Tema 29
Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
Tema 30
L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.