Preparació concurs oposició estabilització Diputació: administratiu/iva de gestió i recaptació. Agent tributari

Local Ajuntaments I Diputacions

Contingut

10818

01. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Normativa vigent. Estatuts, Reglament i Ordenança General. Funcions desenvolupades.

02. El dret tributari. Concepte i àmbit. Fonts. La Llei general tributària. Principis i estructura. Els tributs. Concepte, classes i elements essencials.

03. El deute tributari: components. Formes d'extinció del deute tributari.

04. Els interessats en el procediment administratiu. Els drets dels contribuents.

05. Els impostos de les hisendes locals.

06. Les taxes, els preus públics i les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

07. La potestat reglamentària en matèria tributària. Contingut de les ordenances fiscals. El procediment d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals.

08. La revisió en via administrativa dels actes de naturalesa tributària.

09. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Mitjans de pagament.Justificants de pagament. Efectes del pagament. Ajornament i fraccionament de pagament.

10. La recaptació en període executiu. La provisió de constrenyiment. L'embargament de béns i drets.

Valoració


Estudiants formats

62

Comparteix