Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Tècnic Mitjà en Gestió

Local Ajuntaments I Diputacions

Contingut

10821

01. L'Administració local dins de l'organització territorial de l'Estat. Legislació bàsica. Competències i organització del municipi i de la província.

02. El servei públic local principis i formes de gestió. La descentralització en l'esfera local. Els Consorcis. Configuració del sector públic de la Diputació de Barcelona i normativa bàsica aplicable.

03. La funció pública local Regulació bàsica. Classificació del personal al servei de l'administració local. El personal temporal: tipus i regulació vigent.

04. L'accés a la funció pública local regulació i principis generals. Sistemes de selecció. La plantilla de personal. L'oferta pública d'ocupació. Extinció de la relació.

05. La provisió de llocs de treball en l'esfera local: regulació bàsica i principis generals. Sistemes de provisió. Les adscripcions provisionals. Les relacions de llocs de treball.

06. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: jornada, permisos i vacances. El teletreball.

07. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les retribucions. Regulació, estructura i conceptes retributius.

08. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les situacions administratives. Règim d'Incompatibilitats. Règim disciplinari.

09. L'acte administratiu: concepte, elements i tipus d'actes. Eficàcia. Validesa, nul·litat i anul·labilitat. La notificació elements i forma. La publicació.

10. El procediment administratiu: regulació, principis i fases del procediment. El concepte d'interessat. La finalització del procediment, la revisió i el règim de recursos.

11. L'Administració local i la societat de la informació. L'Administració electrònica: objecte i principis. El règim jurídic de l'administració electrònica.

12. Transparència i bon govern en l'esfera local: principis i marc regulador. La publicitat activa concepte i finalitat. L'accés a la informació pública: objecte, procediment i límits. El dret a la protecció de dades de caràcter personal marc normatiu i àmbit d'aplicació en la gestió pública local.

13. La negociació col·lectiva en l'àmbit local: regulació, funcionament i matèries objecte de negociació. Òrgans de representació: constitució i funcions. Pactes i acords. Estructura negociadora en la Diputació de Barcelona i àmbit d'aplicació.

14. La prevenció de riscos laborals: regulació bàsica i àmbit d'aplicació. La gestió de la prevenció de riscos: els serveis de prevenció. Drets i obligacions vinculats a la prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

15. El pressupost en l'àmbit local: normativa aplicable, elaboració i aprovació. Estructura de pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos. Les fases d'execució del pressupost.

16. La contractació en el sector públic: regulació bàsica i principis. Tipus de contractes. Fases del procediment contractual.

Valoració


Estudiants formats

47

Comparteix