Informació i atenció turística en llengua estrangera, anglès

Turisme

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aplicar les expressions i el vocabulari suficient per interaccionar correctament amb visitants de parla anglesa.

Objectius específics

 Elaborar la resolució de dubtes i preguntes al client de parla anglesa.
 Generalitzar l'atenció de queixes i reclamacions dels clients de parla anglesa.

Contingut

10962

Mòdul 1: Atenció al client de parla anglesa. 15h
   •  Identificació d'un ampli però senzill repertori de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
 Gramàtica: present simple i present continous, pronoms.
 Vocabulari i fonètica.
 Construcció d'oracions.
   •  Realització de les transaccions que es requereixen per donar informació de la destinació.
 Gramàtica: adjectius, adverbis.
 Vocabulari i fonètica.
 Construcció d'oracions.

Mòdul 2: Resolució de queixes i reclamacions. 15h
   •  Comunicació adequada en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions.
 Gramàtica: past simple, past continuous i preposicions.
 Vocabulari.
 Construcció d'oracions.
   •  Expressió correcta del que es vol dir sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
 Gramàtica: future simple, future continous i conjuncions.
 Vocabulari.
 Construcció d'oracions.