Informació i atenció turística en llengua estrangera, anglès

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aplicar les expressions i el vocabulari suficient per interaccionar correctament amb visitants de parla anglesa.

Objectius específics

   •  Elaborar la resolució de dubtes i preguntes al client de parla anglesa.
   •  Generalitzar l'atenció de queixes i reclamacions dels clients de parla anglesa.

Contingut

10962

 Mòdul 1: Atenció al client de parla anglesa. 15h
Identificació d'un ampli però senzill repertori de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
   •  Gramàtica: present simple i present continous, pronoms.
   •  Vocabulari i fonètica.
   •  Construcció d'oracions.
Realització de les transaccions que es requereixen per donar informació de la destinació.
   •  Gramàtica: adjectius, adverbis.
   •  Vocabulari i fonètica.
   •  Construcció d'oracions.

 Mòdul 2: Resolució de queixes i reclamacions. 15h
Comunicació adequada en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions.
   •  Gramàtica: past simple, past continuous i preposicions.
   •  Vocabulari.
   •  Construcció d'oracions.
Expressió correcta del que es vol dir sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
   •  Gramàtica: future simple, future continous i conjuncions.
   •  Vocabulari.
   •  Construcció d'oracions.

Avaluació

• Teòrica: exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
• Cas pràctic de conversa entre els i les alumnes

Valoració


Estudiants formats

137

Comparteix

Cursos següents