Eines pel guia turístic

Objectius generals

 Dotar als participants de coneixements bàsics en la realització de visites en espais d'interès cultural, adquirint coneixements
relacionats amb la professió de guia.

Objectius específics

 Acompanyar, informar, coordinar i assistir un grup durant una visita turística o d'oci.
 Entendre els conceptes de guiatge, assistència, assessorament i planificació d'activitats on existeix la figura de guia de turisme.
 Identificar els elements que intervenen en les activitats de guiatge.
 Enumerar, descriure i dissenyar cada una de les fases del procés de disseny i programació d'activitats on participi un guia de turisme.
 Adquirir les habilitats comunicatives necessàries per transmetre la informació de manera correcta.
 Ser capaç de preparar visites guiades, tenint en compte les diferents fases.
 Practicar in situ la visita guiada i adquirir coneixements en TICs i NN.TT per tal de compartir i comunicar amb més eficàcia, reforçant
l’aprenentatge.

Contingut

5484

1. La professió de guia: Característiques, habilitats i coneixements que ha de tenir un guia.
1.1 El perfil de guia turístic: definició de guia turístic i característiques i qualitats personals
1.2 Perfils de guia
1.3 Serveis Turístics
1.4 Disseny de circuit i excursions
1.4.1 Disseny i despeses
1.4.2 Durada
1.4.3 Allotjament i manutenció
1.4.4 Altres despeses a incloure
1.4.5 Pressupostos
2. Eines i recursos per comunicar eficaçment com a guia.
2.1 Tècniques de comunicació:
2.1.1 Elements de la comunicació
2.1.2 Comunicació amb el grup turístic
2.1.3 Comunicació amb els altres professionals del servei turístic
2.1.4 Etapes del procés comunicatiu
2.1.5 Tècniques de comunicació depenent de l'espai on es produeix el servei/visita
2.1.6 Obstacles en la comunicació
2.2 La comunicació no verbal: el gest i la imatge
2.3 La preparació de les visites guiades
2.3.1 Fases de la preparació
2.3.2 Recerca de les fonts d'informació
2.3.3 Estructuració de les informacions
Pràctics
3. Presentació al carrer, davant del grup, de recursos turístics a càrrec dels alumnes.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: preparació d’una programació de dos activitats on participi un guia de turisme.

Valoració


Estudiants formats

72

Comparteix