Anglès A1.A

Requisits del curs

Nivell iniciació

Comprometre’s a:
 Cursar els dos nivells d’ Anglès A1 (A-B) (total 120 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
   •  Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
   •  Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col   • laboració d'una persona interlocutora.
   •  Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
   •  Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
   •  Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
   •  Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
   •  Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
   •  Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Contingut

1901

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Tipus de substantius: Noms comuns/propis
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre). Plural regular, plurals irregulars i mots invariables. Substantius que se solen fer servir en plural
1.1.3. La complementació bàsica del substantiu: Adjectiu. Complement del nom (funció adjectiva). Complement preposicional
1.2. Els determinants (morfologia i posició)
1.2.1. Articles: Articles definits i indefinits. Ús i omissió més freqüent de l’article.
1.2.2. Demostratius.
1.2.3. Possessius.
1.2.4. Numerals cardinals.
1.2.5. El genitiu saxó
1.3. Els pronoms (morfologia i posició)
1.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement)
1.3.2. Els pronoms interrogatius
1.4. L’adjectiu
1.4.1. Morfologia de l’adjectiu. Invariable en gènere i nombre
1.4.2. Posició bàsica de l’adjectiu dins el sintagma: l’adjectiu davant del nom
1.5. El verb
1.5.1. Tipus de verbs. Verbs auxiliars (formes i contracció
1.6. Les preposicions
1.6.1. Formes simples i locucions preposicionals d’ús freqüent: de lloc/posició.
1.6.2. Conjuncions d’ús freqüent: Coordinades
1.7. L’oració simple. Estructura de l’oració: L’oració declarativa afirmativa i negativa. L’oració interrogativa

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Sons i fonemes vocàlics: introducció al sistema vocàlic anglès. Diferències fonamentals i contrastos amb la L1
2.2. Introducció al sistema consonàntic anglès. Diferències fonamentals i contrastos amb la L1

3. Continguts ortogràfics
3.1. L’alfabet anglès.
3.2. Ús de les majúscules en anglès: adjectius geogràfics i de nacionalitat, llengües, pronom I
3.3. Ortografia del plural (-s / -es)
3.4. Ortografia del verb acabat en –y
3.6. Ús dels signes ortogràfics bàsics (apòstrof, guionet...)

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del Nivell

Avaluació

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell KET:

Bloc Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis.
Durada: 40 minuts
Característiques: lectura i comprensió de textos curts tipus notícies, missatges, enunciats, etc. i algun text llarg, amb l’objectiu de resoldre exercicis de relacionar conceptes, de veritat/fals i de seleccionar la resposta correcta entre diferents opcions.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 21 preguntes repartides entre les 4 parts.
Durada: 30 minuts
Característiques: exercicis d’emplenar espais buits i redacció d’1 missatge curt (nota, email o postal) de 25 – 35 paraules aproximadament, a partir d’unes instruccions que donarà el formador.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 5 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 5 parts.
Durada: 30 minuts
Característiques: Exercicis d’escollir la resposta correcta, de relacionar conceptes i d’omplir espais en blanc.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 2 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Durada: 8-10 minuts
Característiques: respondre preguntes de tipus personal, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats entre els dos candidats.
Valoració: 25% del total de la prova.

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 6,5.

Valoració


Estudiants formats

1254

Comparteix