Anglès conversacional avançat

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Es recomana tenir una acreditació del nivell B2 i/o C1 o bé superar una prova de nivell que acrediti el coneixement de la llengua per al seguiment del curs .

Objectius generals

Usar anglès de manera fluida en situacions informals i formals, expressant opinions, sentiments i sent capaç de defensar arguments utilitzant vocabulari avançat.

Objectius específics

   •  Utilitzar l'anglès de manera fluida en situacions informals, com expressar opinions, sentiments o defensar arguments, utilitzant vocabulari avançat i estructures gramàtiques complexes.
   •  Usar l'idioma de manera fluida en situacions formals, exposar i defensar arguments utilitzant vocabulari avançat i estructures gramàtiques complexes.
   •  Emprar l'anglès oral a nivell avançat per donar respostes adequades, desenvolupant la capacitat d'entendre'l en els diferents accents i formats.

Contingut

11028

 Mòdul 1: Diàlegs.15h
Ús de diàlegs
   •  Presentació, donar i demanar informació sobre dades personals
   •  Formulació de diàlegs improvisats en converses habituals
   •  Converses d'amics
Distinció de vocabulari avançat relacionat amb
   •  Entorns laborals
   •  Situacions de lleure

 Mòdul 2 Presentacions. 10h
Elaboració de presentacions
   •  Vocabulari i estructures gramaticals complexes per tal d'exposar continguts de manera clara i convincent
   •  Vocabulari avançat relacionat amb la presentació d'idees pròpies
   •  Elaboració de presentacions en equip

 Mòdul 3 Debat.15h
Formulació de debats
   •  Vocabulari i estructures gramaticals complexes per tal de presentar el punt de vista propi i defensar les seves idees
   •  Debat sobre temes d'actualitat expressant punt de vista i argumentant-ho
   •  Negociació i aportació de solucions davant de diferents conflictes
   •  Opinió i punt de vista individuals i grupals

Avaluació

L’examen final d’expressió i interacció consta de quatre parts:
• Conversa de manera individual amb la formadora sobre temes generals
• Conversa descriptiva de manera individual amb la formadora sobre una imatge
• Conversa descriptiva de manera grupal a partir temàtica concreta
• Conversa reflexiva i d’argumentació de manera individual a través de diverses preguntes