Francès A1.A

Frances A1 A 82376

Objectius generals

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes
intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus
immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
Comprensió oral
 Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació.
directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
 Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats,
en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.
Expressió oral
 Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.
Comprensió escrita
 Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.
Expressió escrita
 Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
 Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb
una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Interacció oral i escrita
 Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol   • licitar aclariments o repeticions.
 Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.
Competència sociocultural i sociolingüística
 Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
 Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
 Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.
Competència lingüística
 Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
 Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.
Competència estratègica
 Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
 Participar activament en el procés d'aprenentatge en col   • laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
 Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

Contingut

7066

1 Grammaire
Présent des verbes. Conjugaison. Passé composé. Comparaison simple. Article partitif. La conjugaison pronominale

2 Vocabulaire
L'identité. L'état civil. Les loisirs. Les moments de la journée, de l'année. Les voyages Les transports. La nourriture. Les activités quotidiennes

3 Situations orales
Se présenter. Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays. Parler de ses activités de loisirs. Présenter les avantages et les inconvénients d'une activité. Décrire et raconter un repas ou une fête. Raconter sa journée

4 Phonétique
Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement. Rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative. Différenciation présent/passé. Différentiation y et u / b v et f. Rythme et intonation de la question. Rythme de la conjugaison pronominale

5 Ecrit
Correspondance sons/graphies. Compréhension: article de presse et portrait d'une. Compréhension et expression: Cartes et messages, journal personnel, article de presse, extrait de guide touristique.

6. Civilisation
L'espace francophone. Première approche de la société française et l'espace de la France. Rythmes de l'année et rythmes de vie en France. Les transports en France. Les habitudes alimentaires des Français.

7 Expression
Se présenter sur un site Internet. Rédaction d'un fragment de journal personnel

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Valoració


Estudiants formats

117

Comparteix