Francès B1.D

Objectius generals

 Utilitzar el idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com a escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Expressió escrita
 Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d'interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d'elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions,sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces.

Interacció oral i escrita
 Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d'actualitat, que requereixin intercanvi d'opinions i d'informació detallada, comprenent gairebé tot el que es diu a la seva al voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s'usi un llenguatge molt idiomàtic i existeixi possibilitat d'algun aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees
suficientment precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit i cuidant la coherència i cohesió dels textos.
Competència sociocultural i sociolingüística
 Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la
llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte d'aprenentatge.
 Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

Competència lingüística
 Utilitzar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb
raonable precisió i fluïdesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.

Competència estratègica
 Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, emprant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat d'utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.
 Afermar estratègies d'autoavaluació en l'adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d'iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés

Contingut

10232

1. L'enseignement  la formation  les aptitudes et les compétences
   •  Les phrases nominales. L'école française vue par une Irlandaise
   •  Les études supérieurs dans quelques pays francophones. L'orientation en France
   •  Le programme Erasmus
2. L'information  La recherche – L'histoire
   •  La synthèse d'informations. Présentations d'idées convergentes et divergentes
   •  La fiabilité de Wikipédia. Peut-on se fier d'Internet?
   •  Exprimer son opinion sur la fiabilité des moyens d'informations. La réforme de l'orthographe
   •  Vestiges et épisodes du Moyen Âge
3. L'apprentissage  Les capacités intellectuelles
   •  Les types de développement (développement thématique, débat, analyse, commentaire)
   •  L'introduction et la conclusión. Nouvelles façons d'apprendre : Internet
   •  Coaching, stimulation cérébrale. Peut-on se passer d'un professeur ?
   •  Donner son avis sur des méthodes d'apprentissage. Le téléchargement illégal
   •  L'apprentissage aujourd'hui. L'esprit cartésien
4. Le jugement moral  La vérité, l'erreur et les mensonges
   •  Le jugement moral  La vérité, l'erreur et les mensonges
   •  Nouvelles brèves de presse. La fuite des cerveaux
   •  Témoignages de jeunes chercheurs (émission radio)
   •  Porter un jugement moral. Commenter la validité d'une information
   •  L'Académie française
5. La personnalité
   •  L'expression de la cause et de l'origine. Le surnaturel
   •  Explications d'un comportement. La cyberdépendance
   •  Explication de comportements atypiques

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.
La nota mínima que cal obtenir segons el nivell és la que s'aplica de forma general

Valoració


Estudiants formats

26

Comparteix