Francès B1.B

Objectius generals

 Utilitzar el idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com a escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Expressió escrita
 Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d'interès personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d'elements lingüístics suficients per donar i transmetre informació, expressar opinions,sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de forma coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces.

Interacció oral i escrita.
 Participar i reaccionar de forma adequada, amb certa seguretat i fluïdesa en una àmplia gamma de situacions, fins i tot poc habituals i sobre assumptes d'actualitat, que requereixin intercanvi d'opinions i d'informació detallada, comprenent gairebé tot el que es diu a la seva al voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s'usi un llenguatge molt idiomàtic i existeixi possibilitat d'algun aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per transmetre informació i idees
suficientment precises sobre temes concrets o esdeveniments, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit i cuidant la coherència i cohesió dels textos.

Competència sociocultural i sociolingüística
 Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la
llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte d'aprenentatge.
 Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

Competència lingüística
 Utilitzar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb
raonable precisió i fluïdesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.
 Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.

Competència estratègica
 Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, emprant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat d'utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.
 Afermar estratègies d'autoavaluació en l'adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d'iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés

Contingut

10227

1. Grammaire de phrases et grammaire de textes : Les phrases nominales (transformation du verbe et de l'adjectif en substantif)
Vocabulaire : L'enseignement  la formation  les aptitudes et les
compétences
Compréhension de textes : Dossier formation (ouvrage didactique)

2. Grammaire de phrases et grammaire de textes : La synthèse d'informations
Présentations d'idées convergentes et divergentes
Vocabulaire : L'information  La recherche  L'histoire
Compréhension de textes : La fiabilité de Wikipédia (extrait d'ouvrage)

3. Grammaire de phrases et grammaire de textes : Les types de développement (développement thématique, débat, analyse,
commentaire)
L'introduction et la conclusion
Vocabulaire : L'apprentissage  Les capacités intellectuelles
Compréhension de textes : Nouvelles façons d'apprendre : Internet,
coaching, stimulation cérébrale (articles de presse)

4. Grammaire de phrases et grammaire de textes : Le commentaire d'informations : passer des faits aux idées et des idées aux faits
Vocabulaire : Le jugement moral  La vérité, l'erreur et les mensonges
Compréhension de textes : Nouvelles brèves de presse
Action écologique (site Internet)
Un enfant dans l'arène (article de magazines)
La fuite des cerveaux (article de presse)

5. Grammaire de phrases et grammaire de textes : L'explication
L'expression de la cause et de l'origine
Vocabulaire : La personnalité
Le surnaturel

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.
La nota mínima que cal obtenir segons el nivell és la que s'aplica de forma general

Valoració


Estudiants formats

28

Comparteix