Adobe Photoshop

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Manipular imatges amb el programa Photoshop com a eina d'edició.

Objectius específics

   •  Identificar els principis i conceptes bàsics d'edició i de treball a Photoshop
   •  Identificar i manejar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatges de què disposa Photoshop.

Contingut

10960

 Mòdul1: Introducció al Photoshop. 15h
Identificació dels principis bàsics
   •  Introducció i contingut
   •  Entorn de feina.
Definició de la imatge digital
   •  Definició
   •  Mida d'imatge i mida de llenç
   •  Formats de fitxer
Indicació dels primers passos amb Photoshop
   •  Obrir i desar fitxers
   •  Color de fons i color de primer pla
   •  Principis bàsics d'edició
   •  Guies
   •  Zoom

 Mòdul 2: Eines bàsiques d'edició. 30h
Descripció de les eines de selecció
   •  Tipus
   •  Treballar amb seleccions
Selecció d'eines d'ajust d'imatges
   •  Ajustaments de lluminositat
   •  Ajustaments de color
Selecció d'eines de capes
   •  Definició
   •  Tipus de capes
   •  Treballar amb capes
Selecció de canals
   •  Definició
   •  Treballar amb canals
Selecció d'eines de text
   •  Escriure text
   •  Paleta de text
   •  Estils de capa sobre text
   •  Rasteritzar textos
Descripció de la Història i altres opcions d'entrada:
   •  Finestra Història
   •  Pinzell d'Història
   •  Tornar a estats anteriors
Descripció de les Accions
   •  Definició
   •  Treballar amb accions.
Selecció d'eines de filtres
   •  Definició
   •  Treballar amb filtres
   •  Tipus de Filtres

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs