IFCD0210_MF0492_Programació web a l’entorn servidor

Ifcd0210 Mf0492 Programacio Web A Lentorn Servidor 79098

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu IFCD0210_MF0492_Programació web a l'entorn servidor del certificat de professionalitat IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web.
Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0492_3 Desenvolupar elements de programari en l'entorn servidor

Objectius específics

 Crear components de programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes.
 Desenvolupar components que permetin l'accés i la manipulació de les informacions suportades en bases de dades i altres estructures.
 Seleccionar i utilitzar serveis distribuïts per integrar-los en l'aplicació web.

Contingut

10618

-Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor.
-Accés a dades en aplicacions web de l'entorn servidor.
-Desenvolupament d'aplicacions web distribuïdes.

Valoració


Estudiants formats

15

Comparteix