IFCD0210_MF0493_Implantació d’aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu IFCD0210_MF0493_Implantació d'aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet del certificat de professionalitat IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web.
Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Objectius específics

 Establir els processos d'instal·lació i distribució de l'aplicació en diferents àmbits d'implantació.
 Elaborar i mantenir la documentació de l'aplicació web utilitzant eines de generació de documentació i controlant les versions.
 Seleccionar i fer servir mètodes i jocs de proves per verificar les funcionalitats i les especificacions de rendiment de l'aplicació web.

Contingut

10619

-Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix