Comunicació i col·laboració amb eines digitals (ACTIC Nivell avançat)

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Títol de Batxiller o equivalent.
   •  Títol de Tècnic Superior (FP de Grau Superior) o equivalent.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau superior.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 3.
   •  Títol de Grau o equivalent.
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Es valorarà haver cursat formació en competències digitals de nivell inicial o el programa formatiu “Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell avançat”.

Quan l'alumnat no disposi de formació relacionada, demostrarà els coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova competencial tipus test que valori de forma orientativa el nivell de competències digitals de l'alumnat. Aquesta prova avaluarà les competències que es descriuen en el programa formatiu ‘Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell bàsic” i “Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell intermedi”

Objectius generals

Organitzar i coordinar comunitats digitals, impulsant la connexió entre persones per l'intercanvi d'aprenentatges, coneixements i recursos i proposar serveis digitals per a la participació ciutadana.

Objectius específics

   •  Aplicar estratègies avançades de comunicació digital i difusió segons uns objectius, oferint assessorament a uns altres en la utilització d'eines de comunicació i col·laboració.
   •  Seleccionar i aplicar eines digitals col·laboratives, demostrant el valor que tenen per a innovar i millorar la participació en entorns digitals.
   •  Planificar i desenvolupar projectes de cultura digital i tecnològics d'interès social, promovent la participació ciutadana i facilitant la democràcia en xarxa.

Contingut

11051

 Mòdul 1: Estratègies avançades en la interacció i compartició d'informació i continguts digitals. 15h
Utilització d'eines de comunicació digital en funció del context
   •  Característiques i formats de cada eina.
   •  Paràmetres de seguretat i privacitat
   •  Funcionalitats avançades
   •  Selecció de l'eina més adequada segons el context
Gestió eficaç de comunitats digitals de persones
   •  Funcions d'administració i funcions de coordinació
   •  Estratègies de comunicació per a comunitats.
Planificació d'una comunicació o difusió digital
   •  Definició d'objectius de la comunicació o difusió i definició de l'audiència o públic objectiu
   •  Selecció de l'eina més adequada i eficaç.
 Avaluació de la seguretat i privacitat en la comunicació o difusió.
   •  Desenvolupament de la difusió d'informació i continguts: cura de continguts
   •  Definició del públic objectiu
   •  Cerca d'informació
   •  Selecció i filtro
   •  Creació de contingut amb un valor afegit i difusió del contingut.

 Mòdul 2: Gestió d'entorns digitals de col·laboració. 10h
Identificació i ús d'eines per a innovar o millorar les metodologies de col·laboració.
   •  Eines de comunicació i compartició d'informació
   •  Funcionalitats i adequació a les necessitats.
   •  Actualització d'eines.
Configuració d'entorns digitals de col·laboració
   •  Eines de planificació i organització d'equips
   •  Espais de treball en equip i gestió de projectes

 Mòdul 3: Participació activa en la societat digital. 15h
Identificació de projectes de culturals digital i tecnològics
   •  Definició de projectes culturals i tecnològics d'interès social i actualització i novetats en projectes culturals i tecnològics.
   •  Organització de serveis digitals per a la participació ciutadana en temes d'interès social i cultural.
   •  Eines de pensament creatiu i pluja d'idees
   •  Sociogrames. Enquestes i votacions. Plataformes de participació ciutadana
Selecció d'eines per a facilitar la democràcia en xarxa.
   •  Ús democràtic de la tecnologia
   •  Conceptes de privacitat de dades personals, drets digitals i programari lliure
   •  Pràctiques democràtiques tecnològiques
   •  Funcionament dels mecanismes i plataformes de participació ciutadana
Participació en processos de transformació digital en laboratoris d'innovació.
   •  Tecnologies digitals en les pràctiques, processos, productes i funcionalitats d'empreses i institucions.
   •  Tipologies de laboratoris d'innovació
   •  Formes de participació

Avaluació

La prova final consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus. Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència. Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.


Estudiants formats

19

Comparteix

Cursos següents