Microsoft Access 2019 – Certificació MOS-500: Microsoft Access Expert

Ofimatica I Internet

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l'acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d'una prova competencial.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Access 2019.

Objectius específics

   •  Adquirir les capacitats per crear i mantenir objectes d’una base de dades d’Access; incloses taules, relacions, formularis d'entrada de dades, informes multi-nivell i consultes multi-taules.

Contingut

10877

 Mòdul 1: MOS 500: Microsoft Access Expert. 45h

   •  Explorar l'entorn Access
   •  Construir taules
   •  Recuperar les dades que desitgi
   •  Treballar amb formularis
   •  Dissenyar informes
   •  Protecció, manteniment i administració de bases de dades

Avaluació

L’alumne crearà i mantindrà objectes bàsics de base de dades d’Access. Exemples: taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multinivell i consultes multi-taules.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Estudiants formats

828

Comparteix