Preparació ACTIC nivell mitjà

Preparacio Actic Nivell Mitja

Objectius generals

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà.

Objectius específics

 Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
 Utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.
 Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si és necessari. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.
 Utilitzar un processador de texts per crear, tractar, elaborar i presentar informació i texts, destinats a ser impresos o publicats en Internet.
 Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
 Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-les a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.

Contingut

7402

1. Cultura, participació i civisme digital
1.1 Gestions i tràmits a través d'Internet.
1.2 Internet aplicat a la recerca de feina.
1.3 Funcions avançades d'un navegador.
1.4 Altres recursos.

2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
2.1 Xarxes i connectivitat.
2.2 Treball avançat amb arxius.
2.3 Funcions avançades del Sistema Operatiu.
2.4 Seguretat i manteniment.
2.5 Dispositius mòbils.
2.6 Connectivitat mòbil.

3. Navegació i comunicació en el món digital
3.1 Navegador, transferència d'arxius i cerca avançada.
3.2 Correu electrònic.
3.3 Informàtica en núvol.

4. Tractament de la informació escrita
4.1 Repàs de Conceptes bàsics.
4.2 Moure i Copiar un text.
4.3 Formats.
4.4 Taules i Tabulacions.
4.5 Configuració de pàgina i Impressió.
4.6 Utilització eficient de les eines d'un processador de texts.
4.7 Elements gràfics i multimèdia.

5. Tractament de la informació numèrica
5.1 Repàs de conceptes bàsics.
5.2 Moure i Copiar un rang de cel·les.
5.3 Format.
5.4 Configuració i impressió.
5.5 Gràfics.
5.6 Funcions.
5.7 Treball amb fulls.
5.8 Llistes.

6. Tractament de la informació gràfica
6.1 Introducció a l’edició d’imatges.
6.2 Les seleccions.
6.3 Les capes.
6.4 Millora d’imatges o postproducció.

7. Tractament de la informació sonora
7.1 Introducció.
7.2 Obtenció de so.
7.3 Edició de so.
7.4 Els podcast.

8. Tractament de vídeo o de la imatge en moviment
8.1 Introducció.
8.2 Edició de vídeo.

9. Presentació de continguts
9.1 Conceptes bàsics.
9.2 Les diapositives.
9.3 Inserir continguts.
6.4 Presentacions.

10. Tractament de les dades
10.1 Conceptes bàsics de les bases de dades.
10.2 Taules.
10.3 Consultes.
10.4 Formularis.
10.5 Informes.

Avaluació

La prova final consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus.
Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitatRealitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

Valoració


Estudiants formats

1686

Comparteix

Cursos següents