Preparació ACTIC nivell bàsic

Preparacio Actic Nivell Basic

Objectius generals

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell bàsic.

Objectius específics

 Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
 Utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.
 Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si és necessari. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.
 Utilitzar un processador de texts per crear, tractar, elaborar i presentar informació i texts, destinats a ser impresos o publicats en Internet.
 Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
 Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-les a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.

Contingut

7401

1. Cultura, participació i civisme digital
1.1 Gestions i tràmits a través d'Internet
1.2 Web 2.0
1.3 Riscos d'Internet i nocions de seguretat
1.4 Ergonomia, salut i medi ambient

2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema
2.1 Introducció a les TIC
2.2 Dispositius mòbils
2.3 Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzematge
2.4 El Sistema Operatiu

3. Tractament de la informació escrita
3.1 Conceptes bàsics
3.2 Formats
3.3 Configuració de pàgina i Impressió
3.4 Moure i copiar text
3.5 Personalització de la Barra d'Eines

4. Navegació i comunicació en el món digital
4.1 Internet i el navegador web
4.2 Navegació
4.3 El correu electrònic

5. Tractament de la informació numèrica
5.1 Conceptes bàsics
5.2 Treball amb fórmules i funcions
5.3 Formats i Ordenació
5.4 Configuració i impressió
5.5 Referències

6. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
6.1 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
6.2 Tractament de so
6.3 Tractament d'imatge
6.4 Tractament de vídeo

Avaluació

La prova final consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats (també anomenades preguntes) de diversos tipus.
Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats.

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitatRealitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

Valoració


Estudiants formats

950

Comparteix

Cursos següents