Metabolisme i equilibri nutricional

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional , demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els aspectes bàsics de la nutrició i la dietètica en l'ésser humà, així com adquirir uns hàbits d'alimentació equilibrada i saludable.

Objectius específics

   •  Identificar els processos d'obtenció d'energia i els nutrients essencials que aporten els aliments que s'ingereixen.
   •  Analitzar les bases de l'equilibri nutricional, els nutrients que proporciona cada tipus d'aliment, així com conèixer-ne els mecanismes d'absorció.
   •  Identificar els principals trastorns alimentaris, així com els mètodes d'innocuïtat sanitària dels aliments.

Contingut

10995

 Mòdul 1 L'energia i els nutrients. 10h
Identificació de la nutrició a l'ésser humà.
   •  Alimentació.
   •  Nutrició i dietètica.
Descripció de l'energia i els nutrients.
   •  Energia i nutrients.
   •  Dependència nutritiva dels organismes.
   •  Valor energètic dels nutrients.
Anàlisi del metabolisme humà.
   •  Metabolisme.
   •  Factors per al càlcul de les necessitats energètiques.
   •  Balanç energètic i regulació energètica.
 Mòdul 2 Equilibri nutricional. 10h
Definició de l'equilibri nutricional.
   •  Equilibri qualitatiu i equilibri quantitatiu.
Anàlisi dels tipus d'aliments.
   •  Educació nutricional.
   •  Roda alimentària.
   •  Piràmide alimentària.
   •  Grup I: derivats dels cereals (preferentment integrals), patates i sucre
   •  Grup II: mantega, olis i greixos en general
   •  Grup III: llet i derivats
   •  Grup IV: productes carnis, ous, peixos, llegums i fruits secs
   •  Grup V: hortalisses i verdures
   •  Grup V: fruites fresques
Descripció del procés digestiu.
   •  Funcions de l'intestí gruixut.
   •  Mecanismes d'absorció.
   •  Reguladors de l'activitat gastrointestinal.
   •  Factors que afecten la digestió.
 Mòdul 3 Trastorns alimentaris i qualitat i higiene dels aliments. 10h
Descripció dels trastorns nutricionals.
   •  Trastorns per defecte de nutrició i trastorns per excés de nutrició.
Identificació dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).
   •  Categorització.
   •  Anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa
   •  Altres trastorns de la conducta alimentària (TCA).
Identificació de l'alimentació i l'aterosclerosi
   •  Descripció i causes de l'aterosclerosi.
   •  Importància dels àcids grassos insaturats.
   •  Recomanacions dietètiques preventives.
Anàlisi dels tipus de contaminació dels aliments.
   •  Contaminació química, contaminació física i contaminació biològica
Explicació dels mètodes de conservació d'aliments.
   •  Mètodes físics i mètodes químics

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Estudiants formats

1756

Comparteix