Eines per a la mediació

Assistencia Social

Objectius generals

 Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de mediació i dotar al
mediador de coneixement vers la bona praxis en la professió.

Objectius específics

 Definir i identificar les principals característiques de la mediació i identificar la tipologia a partir d'un cas donat.
 Coneixerà les etapes del procés de mediació i podrà planificar una a partir de dades donades
 Reflexionar sobre la idoneïtat o no d'una persona com a mediador a partir d'un cas donat.
 Analitzar si un procés de mediació s'ha desenvolupat de manera correcta a partir d'un cas donat.

Contingut

7064

1. Què és la mediació?
1.1. Definició de la mediació.
1.2. Característiques de la mediació.
1.3. Tipologia de mediació.
2. Procés de mediació
2.1. El abans de la mediació
2.2. El durant de la mediació.
2.3. El després de la mediació.
3. El bon mediador
3.1. El establiment de normes
3.2. El no jutjar.
3.3. La escota activa.
3.4. La capacitat de transforma el conflicte.
3.5. Saber pactar.
4. Casos pràctics
4.1 Cas de mediació en el empresa.
4.2. Cas de mediació en la escola.
4.3. Cas de mediació en la administració.

Avaluació


- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Valoració


Estudiants formats

13

Comparteix