Salut i exercici físic per l’esquena

Assistencia Social

Requisits del curs

Estar habilitat com a vigilant de seguretat

Objectius generals

   •  Identificar els possibles moviments sospitosos i tipologia de delictes en polígons i centres comercials.
   •  Aplicar la normativa.
   •  Reciclar i/o ampliar els coneixements del col·lectiu de vigilants de seguretat segons indica la normativa vigent establerta pel Ministeri de l’Interior a l’article 57 del R.D. 2364/1994 de 9 de desembre de 1994 pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'última modificació (Ordre INT/318/2011 Personal de seguretat privada).

Objectius específics

   •  Analitzar els sistemes de seguretat perimetral i electrònica.
   •  Identificar els diferents subjectes sospitosos i actuar en conseqüència.
   •  Demostrar l'adquisició dels coneixements pràctics necessaris per garantir la seguretat en els marcs de referència.

Contingut

3424

1. Especialitzaació en polígons, transports i espais públics
1.1. Característiques pròpies d'aquests entorns. Zones i àrees de seguretat. Centre de control. Operativa davant instal   • lacions amb sistema d'alarma. Actuació davant d'altres situacions d'emergència. Tipus de delinqüència i mitjans d'execució més freqüents: Delinqüents comuns, delinqüents organitzats, delinqüents violents i delinqüents juvenils.
1.2. Tècniques de comunicació interpersonal. Conductes antisocials. Tècniques de control de masses. L'estrès i el control de la por.
1.3. Intervenció dels vigilants de seguretat. Classes d'intervenció: preventives, reactives, assistencials, etc. Intervencions diürnes i nocturnes. Intervencions amb armes de foc i amb gossos. Factors a tenir en compte per a una correcta intervenció i procediments d'actuació.
1.4. La patrulla i la vigilància mòbil. Observació i coneixement del medi. Tipus de patrulla. Especial consideració de la patrulla motoritzada. Normes de realització i correcció de situacions anòmales.
1.5. Identificació de persones. Principis i tècniques d'identificació: la memòria, descripció de persones i elements complementaris.
1.6. La detenció. Concepte. Supòsits en què és procedent la detenció i limitacions. Forma de realitzar la detenció. Registres, emmanillaments i escorcolls: supòsits en els que procedeix i forma de realitzar-los. La detenció en la normativa de Seguretat privada i la seva aplicació. La detenció il   • legal.
1.7. Procediments d'actuació davant situacions concretes. Intervencions sobre vehicles. Actuació en accessos incontrolats i davant intrusions no autoritzades. Actuació en supòsits d'incendi, inundació, amenaces telefòniques, descobriment paquets sospitosos.
1.8. Comunicació amb les forces i cossos de seguretat. La denúncia. Concepte i classes de denúncia. Excepcions al deure de denúncies. Forma de realitzar la denúncia. Òrgans competents en matèria de denúncia. Aspectes operatius.
1.9. Prevenció de riscos laborals. Funció de vigilància de seguretat, serveis, escenaris i perills associats. Mesures preventives específiques: persecució, detenció, escorcoll, trasllat de detinguts, treball amb gossos. Obligacions dels vigilants de seguretat armats. Tècniques de primers auxilis.
1.10. Col   • laboració amb les forces i cossos de seguretat.

2. Especialització en centres comercials
2.1. Base normativa. Estudi i tècniques d'actuació davant riscos específics: robatoris, furts, agressions, actes de vandalisme. Tipus de serveis: control d'accessos, rondes interiors, custòdia de claus, central receptora d'alarmes.
2.2. Tècniques de comunicació. Comunicació professional amb clients: conceptes bàsics de comunicació, identificació, percepció, comunicació asimètrica professional / client, empatia, assertivitat. Comunicació tàctica amb emissors, comunicació telefònica: ajudes externes, trucades malicioses. Comunicació amb les forces i cossos de seguretat: sol   • licitud de presència policial. Denúncies. Detencions hostils: comunicació tàctica, recomanacions per al control de masses. Normes de tracte amb persones amb discapacitat.
2.3. Tècniques de primers auxilis. Ressuscitació cardiopulmonar. Maniobra de Heimlich. Epilèpsia. Contenció d'hemorràgies i embenats. Maneig bàsic de desfibril   • ladors.
2.4. Actuació en cas d'incendi. Utilització d'extintors, boques d'incendi equipades i hidratants. Orientació en supòsits d'escassa visibilitat. Rescat de persones i arrossegaments. Utilització d'equips autònoms de respiració. Tècniques d'evacuació.
2.5. Patrullatge amb cotxes i motocicletes. Tècniques de conducció. Control de vehicles en accessos, vials i aparcaments.
2.6. Col   • laboració amb les forces i cossos de seguretat.

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: 20 ítems del tipus “una única resposta correcte entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aquesta acció formativa condueix a l’especialització en servei de vigilància per a vigilants que prestin serveis en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics, i en centres comercials, segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Valoració


Estudiants formats

100

Comparteix