SSCS0208_MF1019_Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

Assistencia Social

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions" (MF1019_ 2) del certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

   •  Acompanyar els usuaris en la realització d'activitats programades i facilitar la participació activa de l'usuari.
   •  Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuar davant les situacions de conflicte i resoldre, al seu nivell, les incidències relacionals que sorgeixin.

Objectius específics

   •  Ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional, seguint les orientacions dels professionals competents.
   •  Donar suport i estimular la comunicació dels usuaris per afavorir-ne el desenvolupament diari i la relació social, i fer servir, si cal, sistemes alternatius de comunicació.

Contingut

3361

1. UF0129-Animació social per a persones dependents en institucions

   •  Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària
- Foment de l'adaptació a la institució de les persones dependents:
- Foment de la relació social de les persones dependents:
- Utilització de l'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social:
   •  Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions
- Conceptes fonamentals:
- Procés d'envelliment.
- Discapacitats en les persones dependents:
   •  Acompanyament dels usuaris
- Concepte d'acompanyament de les persones dependents en la institució.
- Àrees d'intervenció, límits i deontologia.
- Funcions i paper del professional en l'acompanyament.
- Intervencions més freqüents.
- Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
- Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
- Acompanyament en les activitats.

2. UF0130-Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions

   •  Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució
- Tècniques per a l’entrenament de la memòria.
- Tècniques per a l’entrenament de l'atenció.
- Tècniques per a l’entrenament de l'orientació espacial, temporal i personal.
- Tècniques per a l’entrenament del raonament.
- Elaboració d’estratègies bàsiques d'intervenció.
   •  Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes de la institució
- Tècniques, procediments i estratègies d'intervenció.
- Tècniques de resolució de conflictes.
- Procediments i estratègies de modificació de conducta.
- Comportaments en grup.
- Utilització de les dinàmiques de grup.
- Observació de l'usuari en situacions especials, festes i esdeveniments:
Tècniques bàsiques d'observació.
Intervenció en situacions de crisi.
Comunicació d'incidències a l'equip interdisciplinari.

3. UF013-Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions

   •  Millora del procés de comunicació amb l'usuari
- Procés de comunicació; característiques.
- Barreres en la comunicació, interferències i sorolls.
- Pautes per millorar la comunicació amb l'usuari: claredat, senzillesa, atenció, empatia.
- Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
- Adaptació del lèxic de la institució a les característiques de l'usuari.
- Comunicació amb els familiars i l'entorn de l'usuari.
   •  Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa
- Necessitats especials de comunicació.
- Estratègies i recursos d'intervenció comunicativa.
- Sistemes alternatius de comunicació:
- Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa.
- Tècniques de comunicació amb malalts d'Alzheimer.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i/o obertes

- Prova pràctica:
Resolució d’un cas pràctic
Presentació d’un projecte
Aplicació d’una tècnica concreta

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

607

Comparteix