Prevenció del maltractament en l’àmbit geriàtric

Prevencio Del Maltractament En Lambit Geriatric

Objectius generals

 Detectar i intervenir en situacions de maltractament a persones de la tercera edat de serveis d'ajuda a domicili i centres geriàtrics.

Contingut

10268

1. Introducció al maltractament.
1.1. Definició del maltractament a les persones de la tercera edat
1.2. Prevalença del problema.

2. Tipus de maltractament i indicadors
2.1. Físic
2.2. Psicològic
2.3. Sexual
2.4. Econòmic.

3. Prevenció, detecció y actuació davant el maltractament
3.1. Factors de risc i vulnerabilitat
3.2. Indicadors de Maltractament institucional
3.3. Indicadors de maltractament domiciliari
3.4. Pautes d’actuació davant el maltractaments.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

13

Comparteix