Formació per a pilot professional de drons (STS)

Aeronautica

Objectius generals

Adquirir els recursos teòrics, teoricopràctics i pràctics necessaris per poder superar amb èxit la prova oficial de Pilot de Drons Professional STS de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que habilita per a l'exercici professional.

Objectius específics

 Reconèixer la normativa que regula les aeronaus no tripulades, identificant els aspectes principals requerits per a l'exercici professional.
 Distingir els principis bàsics del vol d'UAS (Sistemes d'aeronaus no tripulades) i dels diferents factors que poden afectar un vol, així com adquirir coneixements de les diferents fases d'un vol segur amb UAS.
 Diferenciar les entitats Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), així com les funcions i la legislació que regeix l'espai aeri i la seva aplicació a un operador d'UAS.
 Identificar els agents externs, la influència de condicions meteorològiques, d'estrès, o qualsevol tipus de limitacions del rendiment que pugui afectar el desenvolupament de les operacions de volamb UAS.
 Aplicar els procediments de preparació del vol amb UAS, planificar les operacions a realitzar i identificar els punts específics a valorar per realitzar un vol en una categoria operacional determinada.
 Desenvolupar el procediment per a un vol d'UAS amb les garanties de seguretat de qui pilota l'UAS, així com la de terceres persones intervinents o no a l'operació.
 Identificar les característiques o performance, així com les limitacions dels drons per tal de realitzar la planificació del vol.
 Reconèixer les limitacions i la performance de vol segons el tipus d'aeronau i la influència de les condicions meteorològiques que poden afectar l'operació de vol.
 Realitzar el pilotatge real d'operacions en camp de vol, aplicant la normativa reguladora i de seguretat vigent de les aeronaus no tripulades.

Continguts

10790

1 Normativa reguladora europea de les aeronaus no tripulades
2 Coneixements generals i operacionals del vol de UAS
3 Reglamentació de l'aviació
4 Limitacions del rendiment humà en el pilotatge de UAS
5 Procediments operacionals del vol de UAS
6 Atenuacions tècniques i operacionals del risc en aire i terra
7 Coneixement general del UAS
8 Rendiment de vol UES i meteorologia
9 Pilotatge de OUES en espai obert

Avaluació

Una vegada finalitzada la part 1 del curs es realitzarà un examen en línia que consta de 40 preguntes relacionades amb els continguts impartits en el curs. Es realitza a la seu d'AESA. L'examen serà tipus test: totes les preguntes són d'opció múltiple, amb quatre possibles opcions, de les quals només una és la correcta. Totes les preguntes tenen el mateix valor i les mateixes respostes errades no resten valor. Per superar l'examen de coneixements teòrics haurà d'obtenir, com a mínim, el 75% de la puntuació total. Aquest examen donarà la titulació per a pilotar en categoria oberta, Nivell 1. (A1-A3)

Una vegada superat es continua amb la resta del temari, Un cop finalitzada la segona part del curs es realitzaran els exàmens en línia de Nivells 2 i 3 (A2 i STS01 i STS02) consistents en 40 preguntes relacionades amb els continguts impartits al curs. Es realitza de manera online a la seu d'AESA.

Compartir

Pròxims cursos