Formació per a pilot professional de drons (STS)

Aeronautica

Objectius generals

Adquirir els recursos teòrics, teoricopràctics i pràctics necessaris per poder superar amb èxit la prova oficial de Pilot de Drons Professional STS de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) que habilita per a l'exercici professional.

Objectius específics

 Reconèixer la normativa que regula les aeronaus no tripulades, identificant els aspectes principals requerits per a l'exercici professional.
 Distingir els principis bàsics del vol d'UAS (Sistemes d'aeronaus no tripulades) i dels diferents factors que poden afectar un vol, així com adquirir coneixements de les diferents fases d'un vol segur amb UAS.
 Diferenciar les entitats Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), així com les funcions i la legislació que regeix l'espai aeri i la seva aplicació a un operador d’UAS.
 Identificar els agents externs, la influència de condicions meteorològiques, d'estrès, o qualsevol tipus de limitacions del rendiment que pugui afectar el desenvolupament de les operacions de vol amb UAS.
 Aplicar els procediments de preparació del vol amb UAS, planificar les operacions a realitzar i identificar els punts específics a valorar per realitzar un vol en una categoria operacional determinada.
 Desenvolupar el procediment per a un vol d'UAS amb les garanties de seguretat de qui pilota l'UAS, així com la de terceres persones intervinents o no a l’operació.
 Identificar les característiques o performance, així com les limitacions dels drons per tal de realitzar la planificació del vol.
 Reconèixer les limitacions i la performance de vol segons el tipus d'aeronau i la influència de les condicions meteorològiques que poden afectar l'operació de vol.
 Realitzar el pilotatge real d'operacions en camp de vol, aplicant la normativa reguladora i de seguretat vigent de les aeronaus no tripulades.

Continguts

10790

1 Normativa reguladora europea de les aeronaus no tripulades
2 Coneixements generals i operacionals del vol de UAS
3 Reglamentació de l'aviació
4 Limitacions del rendiment humà en el pilotatge de UAS
5 Procediments operacionals del vol de UAS
6 Atenuacions tècniques i operacionals del risc en aire i terra
7 Coneixement general del UAS
8 Rendiment de vol UAS i meteorologia
9 Pilotatge de UAS en espai obert

Avaluació

Una vegada finalitzada la part 1 del curs es realitzarà un examen en línia que consta de 40 preguntes relacionades amb els continguts impartits en el curs. Es realitza de forma telemàtica a l'aplicatiu d'AESA. L'examen serà tipus test: totes les preguntes són d'opció múltiple, amb quatre possibles opcions, de les quals només una és la correcta. Totes les preguntes tenen el mateix valor i les respostes errades no resten valor. Per superar l'examen de coneixements teòrics haurà d'obtenir, com a mínim, el 75% de la puntuació total. Aquest examen donarà la titulació de Pilot de Dron en Categoria Oberta A1/A3.

Una vegada superat, es continua amb la part 2 del curs. Finalitzada la part 2 del curs es realitzarà un examen en línia que consta de 30 preguntes relacionades amb els continguts impartits en el curs. Es realitza de forma telemàtica a la seu d'AESA. L'examen serà tipus Test, mateix format que l’anterior. Aquest examen donarà la titulació de Pilot de Dron en Categoria Oberta A2.

I una vegada superat, es continua amb la part 3 del curs, que consta de una part Teòrica i una part Pràctica. Finalitzada la part Teòrica es realitzarà un examen en línia que consta de 30 preguntes relacionades amb els continguts impartits en el curs. Es realitza de forma telemàtica a l'aplicació web d'AESA. L'examen serà tipus Test, mateix format que l’anterior. Aquest examen donarà la titulació Teòrica de Pilot de Dron en Categoria Específica STS. Finalitzada la part Pràctica, que consistirà en una avaluació continua de vol, l’alumne obtindrà la titulació Pràctica de Pilot de Dron en Categoria Específica STS01 i STS02.

Compartir