Formació per a pilot professional de drons (STS)

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

És necessari el certificat digital per accedir a la plataforma digital de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria

Objectius generals

Adquirir els recursos teòrics, teòrico-pràctics i pràctics necessaris per poder superar èxit la prova oficial de Pilot de Drons Professional STS de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que habilita per a l'exercici professional.

Objectius específics

   •  Reconèixer la normativa que regula les aeronaus no tripulades, identificant els aspectes principals requerits per a lexercici professional.
   •  Distingir els principis bàsics del vol d'UAS (Sistemes d'aeronaus no tripulades) i dels diferents factors que poden afectar un vol, així com adquirir coneixements de les diferents fases d´un vol segur amb UAS.
   •  Diferenciar les entitats Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), així com les seves funcions i la legislació que regeix l'espai aeri i la seva aplicació a un operador d'UAS.
   •  Identificar els agents externs, la influència de condicions meteorològiques, d'estrès o qualsevol tipus de limitacions del rendiment que pugui afectar el desenvolupament de les operacions de vol amb UAS.
   •  Aplicar els procediments de preparació del vol amb UAS, planificant les operacions a realitzar i identificant els punts específics a valorar per fer un vol en una categoria operacional determinada.
   •  Desenvolupar el procediment per a un vol d'UAS amb les garanties de seguretat de qui pilota les UAS, així com la de terceres persones intervinents o no a l'operació.
   •  Identificar les característiques o performance, així com les limitacions dels drones per tal de fer la planificació del vol.
   •  Reconèixer les limitacions i performance de vol segons el tipus d'aeronau i la influència de les condicions meteorològiques que poden afectar loperació de vol.
   •  Realitzar el pilotatge real d'operacions en camp de vol, aplicant la normativa reguladora i de seguretat vigent de les aeronaus no tripulades.

Contingut

10938

  Mòdul 1: Normativa reguladora europea de les aeronaus no tripulades. 6h
   •  Definició de conceptes relacionats amb l'aeronàutica
   •  Reconeixement de la normativa que regula l'ús d'aeronaus no tripulades
   •  Definició i aplicació de les diferents categories i subcategories d'operació segons Reglament d'Execució (UE) 2019/947
   •  Comprensió de l'evolució de la legislació
  Mòdul 2: Coneixements generals i operacionals del vol de UAS. 12h
   •  Coneixement general d'una aeronau no tripulada
   •  Identificació de les restriccions aplicables de l'espai aeri
   •  Especificacions sobre privadesa i protecció de dades
   •  Determinació de la seguretat física en el maneig d'UAS
   •  Comprensió del procediment a d  ur a terme pels pilots a distància durant el vol amb UAS
   •  Elaboració i decisió de procediments de contingència o d'emergència
  Mòdul 3: Reglamentació de l'aviació. 19h
   •  Caracterització de les entitats reguladores de l'espai aeri
   •  Reglament d'Execució (UE) 2019/947 de la Comissió i el Reglament Delegat (UE) 2019/945 de la Comissió
  Mòdul 4: Limitacions del rendiment humà en el pilotatge de UAS. 19h
   •  Identificació de les limitacions del rendiment humà que afecten a les operacions de vol
   •  Avaluació de la percepció humana a les operacions de vol
  Mòdul 5: Procediments operacionals del vol de UAS. 15h
   •  Aplicació dels procediments previs al vol amb UAS a realitzar pel pilot
   •  Especificacions dels procediments a realitzar durant el vol amb UAS pel pilot d'UAS
   •  Procediments a realitzar un cop finalitzat el vol pel pilot de UAS
  Mòdul 6: Atenuacions tècniques i operacionals del risc per aire i terra. 25h
   •  Definició del volum operacional reforçat per sistemes de limitació d'alçada i velocitat
   •  Procediments d'actualització i càrrega de les limitacions de l'espai aeri
   •  Realitzar una avaluació de la geografia de vol
   •  Monitorització de l'espai aeri i coordinació del pilot a distància amb els observadors de l'espai aeri
   •  Definició de mesures bàsiques que cal prendre en casos d'emergència
   •  Especificacions sobre la seguretat per a les persones que estan a terra
  Mòdul 7: Coneixement general de les UAS. 6h
   •  Coneixement dels principis de vol avançats
   •  Especificacions de les limitacions ambientals de l'UAS
   •  Diferenciació dels sistemes d'assistència al vol i possibles errors
   •  Distinció dels principis de comandament i control
   •  Diferenciació dels requisits aplicables a les aeronaus no tripulades
  Mòdul 8: Rendiment de vol UAS i meteorologia. 10h
   •  Especificacions de l'envolupant operatiu típic d'una aeronau
   •  Interpretació del centre de gravetat (CG) i equilibri de masses
   •  Caracterització de les bateries
   •  Coneixements de meteorologia aplicats al vol d'aeronaus.
  Mòdul 9: Pilotatge de UAS a espai obert. 8h
   •  Aplicació de les mesures prèvies al vol
   •  Planificació de l'operació

Avaluació

En aquesta formació cal adquirir els coneixements teòrics, teoricopràctics i pràctics necessaris per poder superar amb èxit la prova oficial de Pilot de Drons Professional STS de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que habilita per a l’exercici professional.

Una vegada finalitzada la part 1 del curs es realitzarà un examen en línia que consta de 40 preguntes relacionades amb els continguts impartits en el curs. Es realitza de manera en línia a la seu d'AESA. L'examen serà de la següent manera, totes les preguntes són d'opció múltiple, amb quatre possibles opcions, de les quals només una és la correcta. Totes les preguntes tenen el mateix valor i les mateixes respostes errades no resten valor. Per superar l'examen de coneixements teòrics haurà d'obtenir, com a mínim, el 75% de la puntuació total. Aquest examen donarà la titulació per a pilotar en categoria oberta, Nivell 1. (A1-A3)

Una vegada superat es continua amb la resta del temari, Un cop finalitzada la segona part del curs es realitzaran els exàmens en línia de Nivells 2 i 3 (A2 i STS01 i STS02) que consisteixen en 40 preguntes relacionades amb els continguts impartits al curs. Es realitza de manera online a la seu d'AESA.

Valoració


Estudiants formats

69

Comparteix