Formació per a radiofonista de RPA’s

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés. És necessari el certificat digital per accedir a la plataforma digital de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Objectius generals

Adquirir els coneixements necessaris per entendre els missatges de radio i comunicar-se de manera adequada amb qualsevol dependència ATS en l'espai aeri corresponent, a més de conèixer i utilitzar correctament les comunicacions en cas d'emergència i rescat, i les senyals corresponents.

Objectius específics

   •  Explicar la transmissió de la radiofonia de RPA’s, necessària per volar drons en un espai aeri controlat, així com els diferents elements de comunicació a tenir en compte.
   •  Explicar i implementar els sistemes de comunicació de la radiofonia des d'una perspectiva pràctica.

Contingut

10954

 Mòdul 1: Radiofonia i comunicació. 10h
Explicació dels principis generals de la transmissió per ràdio
   •  Característiques generals
   •  Polarització, propagació i reflexió
Identificació i gestió dels emissors, receptors i antenes
   •  Tipus d'antenes
   •  Coneixements ATC
Utilització de la Legislació AESA
   •  Definició d'Espai Aeri.
   •  Espai Aeri Segregat
   •  Zones especials
Identificació i gestió de les tempestes solars
   •  Tempestes solars i els seus efectes
   •  Tempestes geomagnètiques i els seus efectes
Descripció de la comunicació
   •  Elements, eficàcia i factors de la comunicació
   •  Escolta Activa
 Mòdul 2: Aplicació de la transmissió radiofònica. 10h
Classificació de l'espai aeri i els serveis de trànsit aeri
   •  Tipologia d'espai aeri i els serveis que s'han de prestar.
   •  Estructura i funcionament dels serveis d'informació i de trànsit aeri.
Definició dels principis de radiotelefonia i les seves comunicacions
   •  Característiques de les ones i la transmissió d'ones.
   •  Bandes de freqüència i les principals característiques.
   •  Tipus d'ones. Ones de radio. Ones de terra.
   •  Característiques i ús de la banda de freqüència VHF.
   •  Components d'una transmissió de radio.
   •  Categories dels missatges.
Utilització de la radiotelefonia i les seves comunicacions
   •  Alfabet fonètic
   •  Estructura i components de les comunicacions estàndards
   •  Tècniques de transmissió
   •  Fraseologia estàndard
   •  Tipus d'aeròdroms i tipus de transmissió
   •  Senyals lluminoses i visuals
Aplicació de procediments de ràdio
   •  Procediments de sortida més freqüents i necessaris
   •  Procediments de ruta
   •  Procediments d'arribada i circuit de trànsit
   •  Procediments en cas de fallada de ràdio.
   •  Abreviatures d'ús més comú
Execució de procediments d'emergència
   •  Procediments d'emergència, de socors i d'urgència

Avaluació

L’avaluació del curs vinculat a l’obtenció del certificat de Radiofonista d’AESA és la que estableix la pròpia Agència Estatal per tant l’avaluació continua no té cap pes en la nota final de l’alumne.
L'avaluació tindrà un caràcter teòric i pràctic, es realitzarà una prova presencial per a demostrar els coneixements teòrics. La prova consisteix en un examen tipus test i es requerirà el 75% d´encerts per superar-lo.
Al efectes d´acreditar els coneixements pràctics, es realitzarà un examen presencial en el qual s´ha de ser capaç d´aplicar correctament les tècniques de micròfons, transmissió i col·locació de missatges.
La puntuació final assolida s'expressa en termes d'apte/no apte.

Valoració


Estudiants formats

22

Comparteix