Programa de formació contínua CAP per a conductors amb sensibilització i educació viària (Mercaderies i Viatgers)

Perfil de l’estudiant

Conductors professionals que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i que es trobin en possessió del permís de conduir D1, D1+E, D, D+E o C1, C, C1+E o C+E en vigor.

Objectius generals

Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional, en matèria de sensibilització i reeducació vial.

Objectius específics

   •  Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional (Formació Contínua part comuna).
   •  Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixin els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional (Formació sobre sensibilització i educació vial).

Contingut

10935

 Mòdul 1: Formació contínua de conductors, part comuna (CAP). 21h
Identificació dels riscos de la carretera i dels accidents de treball.
   •  Tipologia dels accidents de treball al sector del transport.
   •  Estadístiques dels accidents de circulació.
   •  Implicació dels vehicles pesants/autocars.
   •  Conseqüències humanes, materials i econòmiques.
Manteniment saludable de les aptituds física i mental.
   •  Principis d'una alimentació sana i equilibrada.
   •  Efectes de l'alcohol, els medicaments o qualsevol altra substància que pugui modificar comportament.
   •  Símptomes, causes i efectes de la fatiga i estrès.
   •  Paper fonamental del cicle bàsic activitat/repòs.
Coneixement de les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat
   •  Frens i alentidors.
   •  Selecció de la millor combinació entre velocitat i relació de transmissió.
   •  Utilització de la inèrcia del vehicle, dels mitjans d'alentiment i de la frenada a les baixades.
   •  Accions que cal adoptar en cas de fallada.
   •  Ús de dispositius electrònics i mecànics com el programa electrònic d'estabilitat (ESP)
   •  Sistemes avançats de frenada d'urgència (AEBS), Sistema antibloqueig de rodes (ABS), Sistemes de control de tracció (TCS), Sistemes de vigilància dels vehicles (IVMS)
   •  Altres dispositius d'automatització o ajuda a la conducció la utilització dels quals hagi estat aprovada.
Optimització del consum de carburant mitjançant l'aplicació de tècniques determinades.
   •  Importància d'anticipar el flux del trànsit
   •  Distància apropiada amb altres vehicles i ús de l'impuls dels vehicles
   •  Velocitat constant, conducció fluida i pressió adequada dels pneumàtics
   •  Coneixement dels sistemes de transport intel·ligent que incrementen l'eficiència de la conducció i ajuden a planificar la ruta
Caracterització de l'entorn sociolaboral del transport per carretera i la reglamentació
   •  Durada màxima de la jornada laboral específica del sector dels transports
   •  Principis, aplicació i conseqüències del Reglament (CE) número 561/2006 i del Reglament (UE) número 165/2014
   •  Sancions en cas de no utilització, mala utilització o manipulació fraudulenta del tacògraf
   •  Drets i obligacions del conductor en matèria de qualificació inicial i de formació continua
   •  Formació pràctica amb simulador de tacògraf digital

 Mòdul 2: Formació sobre sensibilització i educació vial. 14h
Reconeixement dels riscos de la carretera i dels accidents de treball, la importància de l'aptitud física i mental
   •  Accidents de trànsit: la magnitud del problema
   •  Dinàmica d'un impacte i conseqüències per a les víctimes
   •  Conducció: una tasca de presa de decisions
   •  Aptituds i capacitats bàsiques per a una conducció segura
   •  Grups de risc
   •  Factors de risc en la conducció
   •  Seguretat activa i passiva
   •  Conducció preventiva i compliment de les normes de trànsit
Avaluació de situacions d'emergència
   •  Actuació en cas d'accident de trànsit

Avaluació

• Prova teòrica tipus test
• Prova pràctica amb tacògraf