UF2289_Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

Uf2289 Guia Per Itineraris De Baixa I Mitja Muntanya

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa, es correspon amb la Unitat formativa Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya UF2289, que juntament amb Anàlisi diagnòstica i avaluació en activitats en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya i Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació composen Mòdul formatiu Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya MF0507_2 del Certificat de professionalitat AFDA0611  Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

 Preparar els mitjans auxiliars i supervisar la disponibilitat i el correcte estat d'ús dels equips i materials, efectuant les adaptacions necessàries segons les característiques i necessitats tant dels participants com de les activitats a realitzar, d'acord amb els objectius i protocols establerts en el programa de referència.
 Aplicar estratègies de recepció, comiat i interacció amb els participants en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya i utilitzar diferents tipus de comunicació adaptades a les seves necessitats i característiques.
 Aplicar tècniques de dinàmica de grups i promoure les relacions necessàries entre els seus membres, per crear un clima òptim de convivència que asseguri la qualitat del servei i la satisfacció de cadascun dels participants en el desenvolupament d'un programa de conducció en baixa i mitja muntanya.
 Aplicar estratègies bàsiques d'instrucció en l'ús de materials específics i en tècniques de marxa i progressió sobre diferents tipus de terreny, per poder realitzar els diferents trams de l'itinerari previst en el programa de referència.
 Guiar al grup d'usuaris en funció de les seves característiques, les condicions del medi, el programa establert i els recursos disponibles, i manejar aparells de comunicació simples per a la seva utilització en el medi natural, garantint en tot moment les condicions de seguretat del grup.
 Dirigir, dinamitzar i participar en diferents tipus d'activitats lúdico-recreatives i de sensibilització i coneixement de l'entorn aplicant adequadament la metodologia recreativa i adequant-se a diferents objectius, característiques, interessos i / o necessitats dels participants i del medi on desenvolupar-se.
 Dirigir les maniobres de socors i rescat al grup d'usuaris, quan sigui impossible rebre ajuda exterior professional ràpida en funció de les condicions del medi i dels recursos disponibles, per garantir la màxima eficàcia en el restabliment de les condicions mínimes de seguretat.

Contingut

10285

1. Selecció i verificació de l'estat del material i els mitjans necessaris per a la realització d'itineraris per baixa i mitja muntanya.
- Identificació del material necessari per a l'activitat: Individual. En grup. Esportiu. De seguretat. De comunicació.
- Verificació de l'estat de manteniment i correcte funcionament del material necessari per a l'itinerari.
- Selecció del material adequat a l'activitat en funció de: Dificultat i durada de l'itinerari. Nivell de destresa i maneig del material dels usuaris. Morfologia i pes dels usuaris. Marges de seguretat de l'activitat. Condicions climatològiques. Rendibilitat i durada del material. Eines i materials de reparació.
- Revisió de tots els permisos necessaris per a l'itinerari.
- Aplicació del protocol de control i distribució del material previ a l'itinerari: Identificació de necessitats bàsiques durant l'itinerari. Distribució del material aplicant criteris de pes i volum. Verificació del material i avituallament propi i dels usuaris.
- Aplicació del protocol de recollida, revisió, reparació i emmagatzematge de material posterior a l'activitat.

2. Interacció, servei i comunicació en l'àmbit de les activitats de conducció en el medi natural.
- Imatge personal del tècnic i imatge corporativa de l'entitat: Pautes d'imatge i conducta en les activitats de conducció en el medi natural. La promoció de l'entitat a través de la imatge del guia responsable.
- Aptituds bàsiques en el servei d'atenció al client: cortesia, credibilitat, comunicació, accessibilitat, comprensió, professionalisme, capacitat de resposta, fiabilitat.
- Empatia i establiment de metes.
- Mètodes per motivar un client: èxits i automotivació.
- Estratègies d'atenció i servei específiques en les activitats comercials de conducció en el medi natural: Presentació del professional. Recepció d'usuaris i presentació. Pautes per al tracte personal i individualitzat. Compliment de normes. Habilitats socials específiques. Advertència de situacions de risc. Coordinació dels serveis. Comiat d'usuaris. Retroalimentació.
- Estratègies de resolució de conflictes i atenció de reclamacions.
- Identificació dels diferents tipus de comunicació i de les etapes del procés de comunicació.
- Context comunicatiu i estratègies de comunicació: comunicació verbal i no verbal (gestual, kinèsica).
- Determinació dels diferents tipus de llenguatge a utilitzar amb els usuaris per aconseguir una millor comprensió del missatge: Lingüístic: oral i escrit. No lingüístic: audiovisual i icònic.
- Selecció de les tècniques de comunicació a utilitzar amb els usuaris: verbals, gestuals i assertives.
- Tècniques d'escolta en funció de les característiques i necessitats dels usuaris: Escolta activa. Actitud d'empatia. Ajudar a pensar. Identificació de barreres i dificultats en la comunicació amb l'usuari: Errors d'escolta. Manca d'atenció. Pertorbacions al canal. Dificultats de comprensió.
- Ús i maneig de la veu: entonació, dicció i claredat.

3. Conducció de grups per itineraris de baixa i mitja muntanya.
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i dels usuaris: Col   • locació i desplaçament del tècnic i dels participants durant l'activitat. Exercici de lideratge del guia durant l'activitat.
- Caracterització de procediments i estratègies de conducció de grups: Aplicació de les normes de l'empresa pel que fa a recepció, relació i comiat dels participants. Elecció justificada de la informació inicial; descripció de l'activitat. Establiment de criteris d'adaptació i comprovació del material. Selecció, lliurament, recollida i supervisió del material a utilitzar en l'itinerari. Demostració de la tècnica individual i de la d'utilització del material: errors tipus en l'execució tècnica i en l'aplicació de l'esforç, criteris de valoració. Control del material i reparacions de fortuna del mateix durant l'itinerari. Transmissió de normes i procediments necessaris per mantenir les condicions de seguretat durant l'activitat. Aplicació de les funcions pròpies de la direcció de grups i identificació de les possibles tècniques de dinamització a utilitzar. Indicació de les normes d'utilització dels espais naturals. Valoració de l'activitat i redacció de l'informe final.
- Adaptació de l'itinerari a les característiques del grup de participants: Usuaris amb i sense limitació de la seva autonomia personal. Identificació i reconeixement dels possibles riscos a assumir durant la realització de l'itinerari.
- Elecció del tipus de comunicació a utilitzar en situacions compromeses i identificació de les pautes de comportament a transmetre als membres del grup: Indicació de distància de seguretat i ordre de pas dels membres del grup en trams perillosos de l'itinerari. Determinació de maniobres de suport als usuaris i tècniques que han d'aplicar per aconseguir la superació del tram. Indicació de directrius dels agrupaments i ubicació dels participants un cop superat el tram amb dificultat.
- Reconeixement dels mitjans i aparells de comunicació més adequats per utilitzar durant l'itinerari: Comprovació del seu estat operatiu. Preparació dels mitjans de comunicació per al seu transport durant la ruta i el seu emmagatzematge i manteniment posterior. Identificació de les zones de cobertura i elecció de les bandes de freqüència dels mitjans de comunicació que ho requereixin. Ajudes i suports en els passos conflictius.
- Identificació de les possibles circumstàncies que poden desencadenar situacions d'emergència durant el recorregut: Descripció de les circumstàncies objectives que poden desencadenar una emergència. Elecció justificada de les accions proposades per a la resolució de l'emergència. Descripció de les estratègies de comunicació a dur a terme amb els participants en l'activitat i elecció de la informació a transmetre'ls. Anàlisi de les pautes de comportament del guia i de la seva influència en el control de la situació.

4. Dinamització del grup d'usuaris i elaboració d'activitats lúdiques recreatives per a l'itinerari.
- Caracterització del grup i de les etapes de la seva evolució: Identificació del grup. Determinació psicològica del grup. Establiment de les relacions entre individu i grup. Diferenciació del grup de pertinença i el grup de referència.
- Descripció i aplicació dels processos i les tècniques de dinamització del grup: Identificació de les tècniques de dinamització de grups: inducció i autodinamizació. Selecció i aplicació de les tècniques de recollida de dades. Identificació dels tipus de lideratge: positius i negatius. Potenciació de la cordialitat i la desinhibició. Consecució de la màxima participació dels usuaris. Resolució de situacions conflictives. Potenciació d'actituds positives.
- Determinació i aplicació dels estils de resolució de conflictes: Elecció del procés per a la resolució de problemes. Determinació dels mètodes més usuals per a la presa de decisions en grup. Identificació de les fases fonamentals en la presa de decisions i la seva aplicació. Situacions de conflicte i crisi en el medi natural: Rivalitat i cohesió. Discriminació del paper del guia. Promoció d'una actitud empàtica i tolerant en el guia. Identificació de la proposta d'intervenció. Determinació de les habilitats socials més adequades.
- Identificació del marc de la Recreació: Caracterització de l'activitat lúdica recreativa com a impulsora del desenvolupament i de l'equilibri tant de la persona com de la societat contemporània.
- Descripció de la metodologia recreativa: Selecció, temporalització i seqüenciació d'activitats lúdic recreatives. Selecció de jocs per a determinades edats i objectius. Participació de forma desinhibida. Elaboració de fitxes de jocs. Registre de jocs. Programació de sessions lúdiques recreatives. Participació en vetllades per a l'aplicació dels recursos d'intervenció.
- Determinació d'activitats lúdiques recreatives i jocs: Concepció i funcionament. Classificació, característiques i aplicabilitat d'activitats lúdic recreatives. Objectius. Característiques. Metodologia.
- Intervenció del guia com a animador.
- Direcció pràctica de les activitats: Explicació i demostració de l'activitat. Organització de participants, espais i material.
- Intervenció en la realització de l'activitat: Aplicació de reforços. Coneixement de resultats. Solució d'incidències. Avaluació de l'activitat. Finalització de l'activitat: Tècniques d'observació. Anàlisi i valoració de la direcció d'activitats.
5. Procediments, tècniques i materials emprats en les maniobres de rescat en baixa i mitja muntanya.
- Criteris de selecció del material de socors i rescat en funció de les activitats.
- Cordes: Diàmetres. Característiques. Ús, maneig i aplicació. Longituds recomanades. Verificació i control preventiu de l'estat de manteniment.
- Mosquetons: Simètrics, asimètrics i tipus HMS. Seguretat i amb assegurança. Ús, maneig i aplicació.
- Politges: Simples. Amb rodament. Autoblocants. Verificació i control preventiu de l'estat de manteniment. Ús, maneig i aplicació.
- Bloquejadors mecànics: Automàtics. Plaques autoblocants. Verificació i control preventiu de l'estat de manteniment. Ús, maneig i aplicació.
- Determinació del mètode correcte de treball: Verificació i control preventiu de l'estat de manteniment.
- Aplicació de tècniques d'elaboració d'ancoratges amb mitjans naturals.
- Reconeixement i aplicació de tècniques bàsiques i avançades de cordam i la seva aplicació en els procediments de rescat en baixa i mitja muntanya: Identificació, classificació i elaboració de nusos bàsics d'encordament i frenada. Realització de descensos controlats de persones utilitzant nusos i sistemes mecànics.
- Identificació, elecció i execució del protocol d'actuació davant emergències en mitjana i baixa muntanya.
- Identificació, elecció i execució de tècniques de recuperació amb cordes: Realització de polispasts simples.
- Identificació, elecció i execució de tècniques de transport d'accidentats: Determinació de materials idonis i de fortuna per a la realització de lliteres. Elaboració de lliteres de fortuna. Identificació de lliteres de quatre persones, dos i un. Elecció justificada de llitera tova o rígida.
- Aplicació de procediments i tècniques específiques de rescat en terreny nevat: Determinació d'aparells de recerca de víctimes d'allau. Utilització de detectors de víctimes d'allau analògics o digitals.
- Recerca organitzada en una allau de neu: Organització del grup i distribució de tasques. Distribució dels espais. Aplicació de tècniques de recerca amb detectors de víctimes d'allau. Determinació de les tècniques de sondeig ràpid i de sondeig fi en funció de les característiques de la localització de la víctima. Extracció de la víctima d'una allau.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i resolució de problemes
Preguntes obertes

- La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:
Prova d’orientació, arva
Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels alumnes

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

53

Comparteix