AFDA0112_MF0272 Primers auxilis

Objectius generals

Aquest Mòdul formatiu MF0272 Primers auxilis forma part del Certificat de professionalitat AFDA0112  Guia per barrancs secs i aquàtics itineraris de baixa i mitjana muntanya

Objectius específics

   •  Identificar les característiques de l'assistència com a primer intervinent.
   •  Aplicar tècniques de valoració inicial segons el protocol establert accedint a l'accidentat de manera oportuna i generant un entorn segur.
   •  Aplicar tècniques de suport vital segons el protocol establert.
   •  Identificar els primers auxilis que s'han de prestar per a les lesions o patologies més freqüents i aplicar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts.
   •  Aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l'evacuació de l'accidentat si fos necessari.
   •  Aplicar tècniques de suport psicològic a l'accidentat i a familiars.
   •  Aplicar tècniques d'autocontrol davant situacions d'estrès.

Contingut

11052

Continguts impartits segons el que determina el Reial Decret 982/2013 de 13 de desembre.

1. Fonaments de Primers Auxilis.

2. RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany.

3. Tècniques i maniobres de la primera assistència a l'accidentat.

4. Assistència a víctimes amb necessitats especials, emergències col   • lectives i catàstrofes.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica depenent del mòdul consistirà:

• Prova d’orientació
• Sortides a la muntanya per avaluar les competències i habilitats dels/les alumnes. Cas pràctic en barrans

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Valoració


Estudiants formats

12

Comparteix